Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 1 | 74-96

Article title

In complex networks of ecological threats - analysis of media messages on the Greenpeace Polska profile on Facebook. Case study.

Content

Title variants

PL
W złożonych sieciach zagrożeń ekologicznych – analiza przekazów medialnych na profilu Greenpeace Polska na portalu Facebook. Studium przypadku.

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Abstract The purpose of the article is to present the results of research on the analysis of media content on the "Greenpeace Polska" profile. Material and methods The qualitative research carried out is based on the method of analyzing the content of the media message of a selected profile on Facebook. The content analysis concerned a total of 83 entries posted on the studied profile in the two month 2018. Results The obtained research results were associated with the broader context of the shaping of ecological awareness in Polish society, the attitude of Poles towards ecological movements and the development of social media. Conclusions Based on the analysis of research results, it can be concluded that the media strategies presented on the studied profile are primarily focused on building a vision of the functioning of users in the virtual community of people caring for the natural environment in a situation of permanent ecological threat.
PL
Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań analizy treści przekazów medialnych na profilu „Greenpeace Polska” na Facebooku. Uwaga badawcza została skupiona na analizie stosowanych przez redaktorów strategii ukierunkowanych na zaangażowanie jego użytkowników. Materiał i metody Wykonane badanie jakościowe opierało się na metodzie analizy treści przekazu medialnego wybranego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Zastosowano również strategię studium przypadku, wymagającej pogłębionej i całościowej analizy określonego do badania profilu wraz z szerszym kontekstem jego funkcjonowania. Analiza treści dotyczyła w sumie 83 wpisów zamieszczonych na badanym profilu w przedziale dwóch miesięcy: września i listopada 2018 roku. Wyniki Uzyskane wyniki badań zostały powiązane z szerszym kontekstem kształtowania się w społeczeństwie polskim świadomości ekologicznej, stosunku Polaków do ruchów ekologicznych oraz rozwojem social media. Wnioski Na podstawie analizy wyników badań można wywnioskować, iż strategie medialne prezentowane na badanym profilu są ukierunkowane głównie na budowanie wizji funkcjonowania użytkowników w wirtualnej wspólnocie ludzi dbających o środowisko naturalne w sytuacji permanentnego zagrożenia ekologicznego.

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

74-96

Physical description

Dates

published
2021-05-31
received
2020-05-26
revised
2021-02-09
accepted
2021-02-09

Contributors

 • Zakład Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

References

 • Adams, P. C., Gynnild, A. (2013). Environmental Messages in Online Media: The Role of Place Special Issue: The Symbolic Transformation of Space, Environmental Communication A Journal of Nature and Culture, nr 7 (1), s. 113-130. https://doi.org/10.1080/17524032.2012.754777.
 • Ansarin, M., Ozuem, W. (2014). Social media and online brand communities. W: G. Bowen, W. Ozuem (red.), Computer-Mediated Marketing Strategies: Social Media and Online Brand (s. 1-27). Hershey: IGI Global.
 • Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Batorski, D., Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, nr 3, s. 99-132.
 • Biswas, A., Roy, M. (2014). Impact of Social Medium on Green Choice Behavior, Journal of Marketing Management, nr 2 (2), s. 95-111. https://doi.org/10.12720/joams.4.2.92-97.
 • Blanchard, A. (2007). Developing a sense of virtual community measure, Cyber Psychology & Behavior, nr 10 (6), s. 827-830. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9946.
 • Boulianne, S., Theocharis, Y. (2018). Young People, Digital Media, and Engagement: A Meta-Analysis of Research, Social Science Computer Review, nr 38 (2), s. 111-127. https://doi.org/10.1177%2F0894439318814190.
 • Boyd, D., Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, nr13 (1), s. 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.
 • Brennan, L., Binney, W. (2010). Fear, guilt, and shame appeals in social marketing. Journal of business Research, nr 63 (2), s. 140-146. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.02.006.
 • Castells, M. (2010). Społeczeństwo Sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • CBOS. (2018). Komunikat z Badań. Polscy wobec zmian klimatu. Pobrany z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_158_18.PDF [dostęp 1 października 2019].
 • Ciszek, M. (2010). Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju: aspekt ideologiczny i praktyczny. Studia Ecologiae et Bioethicae, nr 8 (2), s. 107-119.
 • Drabik, K. (red.). (2013). Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • De Luca, K. M. (2009). Greenpeace International Media Analyst Reflects on Communicating Climate Change. Environmental Communication, nr 3 (2), s. 263-269. https://doi.org/10.1080/17524030902972734.
 • Deneulin, S., Townsend, N. (2007). Public Goods, Global Public Goods and the Common Good. International Journal of Social Economics, nr 34 (1/2), s. 19–36.
 • http://dx.doi.org/10.1108/03068290710723345.
 • Eden, S. (2004). Greenpeace. New Political Economy, nr 9 (4), s. 595-610, https://doi.org/10.1080/1356346042000311191.
 • Filipek, K. (2011). Od Web 1.0 do Web 3.0. Społeczna ewolucja Internetu. W: S. Partycki (red.), Społeczeństwo sieci – gospodarka sieciowa w Europie ́Środkowej i Wschodniej. (s. 226-237). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka Informatyki, nr 9, s. 20-48.
 • Gliński, P. (1996). Polscy zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (de)informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gonciarski, W. (2017). Koncepcja zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji cyfrowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 338, s. 38-53.
 • Górska-Rożej, K. (2013). Bezpieczeństwo ekologiczne w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa. Obronność –Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 4 (8), s. 85-100.
 • Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social media marketing. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 • Hardin, G .(1968). The Tragedy of the Commons, Science, nr 162, s. 1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.
 • Harlow, S., Harp, D. (2011). Collective action on the Web: A cross-cultural study of social networking sites and online and offline activism in the United States and Latin America. Information, Communication & Society, nr 15 (2), s. 196-216. https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.591411.
 • Hofman, I., Kępa-Figura, D. (red.). (2009). Współczesne media. Status - aksjologia – funkcjonowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jemielniak, D. (2019). Socjologia Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Johnson, E., Tversky, A. (1983). Affect, generalization and the perception of risk. Journal of Personality and Social Psychology, nr 45 (1), s. 20–31. https://doi.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.45.1.20.
 • Klepek, M. (2017). Systematic Analysis of the Current Academic Research on Social Media Marketing. Scientific Annals of Economics and Business, nr 64, s. 15-27. http://dx.doi.org/10.1515/saeb-2017-0038.
 • Korzeniowski, P. (2012). Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie Mass Mediów. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Kubiak, M., Lipińska-Rzeszutek, M. (2017). Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa: Wydawnictwo ASPRA – JR.
 • Krzysztofek, K., Szczepański, M. (2005). Zrozumieć rozwój-od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lisowska-Madziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Łysik, Ł., Machura, P. (2014). Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka w XXI wieku. Media i Społeczeństwo, nr 4, s. 15-26.
 • Macnamara, J. (2005). Media Content Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice Methodology, Asia-Pacific Public Relations Journal, nr 6 (1), s. 1–34. http://hdl.handle.net/10453/10102.
 • Marton-Gadoś, K. Dobra wspólne - metodologia badania zjawiska, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 4 (47), s. 40-72.
 • Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ostrom, V. (1994). Federalizm amerykański: tworzenie społeczeństwa samorządnego, Warszawa, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Ostrom, E., Hess, Ch. (2007). Understanding Knowledge as Commons. From Theory to Practice, London: The MIT Press.
 • Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska. (2015). Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badania trackingowe. Pobrane z :http://www.3xsrodowisko.pl/uploads/media/badanie_dr_ekologia_ministerstwo_srodowiska.pdf. [dostęp 1 kwietnia 2019].
 • Rice, R. E., Atkin, C.K. (red.) .(2001). Public communication campaigns. London: Sage Publications Inc. http://dx.doi.org/10.4135/9781544308449.n1.
 • Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Rosiek, K. (2015). Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce na przykładzie gospodarowania wodami. Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1 (38), s. 63-76. http://dx.doi.org//10.18778/1429-3730.38.05.
 • Sarowski, Ł. (2017). Od Internetu WEB 0.1 do Internetu WEB 0.4-ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci. Rozprawy Społeczne, nr 1 (11), s. 32-39. https://doi.org/10.29316/rs.2017.4.
 • Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/srodowisko/zalozenia. [dostęp 1 kwietnia 2019].
 • Stern, P. C. (2012). Psychology: Fear and hope in climate messages. Nature Climate Change, nr 2 (8), s. 572–573. http://doi.org/10.1038/nclimate1610.
 • Stoddart, M.C.J., MacDonald, L. (2011). Keep it Wild, Keep it Local: Comparing News Media and the Internet as Sites for Environmental Movement Activism for Jumbo Pass, British Columbia. The Canadian Journal of Sociology, nr 36 (4), s. 313-335.
 • Strumińska-Kutra, M., Koładkiewicz, I. (2012). Studium przypadku, W: D. Jemilaniak (red.), Metody Jakościowe. Metody i narzędzia (s. 1-37). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sullivan, J., Xie, L. (2009). Environmental activism, social networks and the internet. The China Quarterly, nr 198 (1), s. 422-432. https://doi.org/10.1017/S0305741009000381.
 • Szostek, M. (2012). Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, W: A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie (s. 243-261). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Tannenbaum, M. B., Hepler, J., Zimmerman, R. S., Saul, L., Jacobs, S., Wilson, K., Albarracin, D. (2015). Appealing to fear: A meta-analysis of fear appeal effectiveness and theories. Psychological Bulletin, nr 141 (6), s. 1178–1204. http://doi.org/10.1037/a0039729.
 • Turban, E., King, D., Lee, K., Liang, T. P., Turban, D. (2015). Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective. London: Springer Texts in Business and Economics.
 • Thurlow, C. (2001). The Internet and language, W: Concise Encyclopedia of Sociolinguistics (s. 287-289), London: Pergamon.
 • Williams, K. C., Page, R. A., Petrosky, A. R. (2014). Green Sustainability and New Social Media, Journal of Strategic Innovation & Sustainability, nr 9 (1/2), s. 11-33.
 • Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wolf, M. (2018). Value creation through strategic social media use in HR management. Doctoral thesis. Birkbeck: University of London.
 • Yin, R. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_133178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.