Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 1 | 113-124

Article title

Opinie korzystających z samorządowych usług kulturalnych na temat odbudowy Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Content

Title variants

EN
Opinions of customers of local government cultural services regarding the reconstruction of the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Celem pracy jest zbadanie opinii korzystających z samorządowych usług kulturalnych na temat potrzeby odbudowania Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, a także określenie determinant różnicujących te opinie. Materiał i metody W pracy zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu, metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zrealizowanego na próbie 1166 osób. Wyniki Badani korzystający z usług kulturalnych w mieście wykazują potrzebę odbudowania Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (ponad 70% respondentów poparło tę inicjatywę). Odbudowę zamku w oryginalnej formie najczęściej popierali mieszkańcy miasta, osoby starsze oraz źle oceniające swoją sytuację finansową. Przeciwko odbudowie zamku byli natomiast najczęściej mężczyźni, osoby młode oraz nisko wykształcone. Wnioski Wyniki badań wskazujące na potrzebę rewaloryzacji najważniejszych elementów dziedzictwa miasta Biała Podlaska, w celu wykreowania pewnych obiektów tworzących wizerunek i wzmacniających tożsamość lokalną. Jawi się również pilna potrzeba wzmocnienia edukacji kulturowej młodzieży szkolnej zwłaszcza w obszarze tożsamości lokalnej.
EN
Abstract The aim of this paper is to examine the opinions of customers of local government cultural services on the need to revitalization the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska and to identify determinants of these opinions. Material and methods The methods of literature analysis and diagnostic survey were used. Results The respondents using cultural services in the city confirm the need to revitalization the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska. The reconstruction of the castle in its original form was most often supported by the inhabitants of the city, the elderly and people who assessed their financial situation poorly. Whereas men, young and low educated people were most often against the reconstruction of the castle. Conclusions The research results indicate the need to revitalization the most important elements of heritage. There is also an urgent need to strengthen the cultural education of schoolchildren, especially in the area of local identity.

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

113-124

Physical description

Dates

published
2021-05-31
received
2020-05-05
revised
2021-03-22
accepted
2021-03-22

Contributors

 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 • Widział Nauk Ekonomicznych, Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Chabiera, A., Kozioł, A., Skaldawski, B. (red.). (2019): Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Fortuna, Marek A., Sępnik, K. (2017). Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kulturowego. W: A. Chabiera, A. Dąbrowski, A. Fortuna-Marek, A. Kozioł, M. Lubaś, P. Nowak, B. Skaldawski, K. Stępnik (red.), Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych. T. 1. (s. 22-45). Warszawa–Kraków: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Gruchoła, M. (2010). Kultura w ujęciu socjologicznym, Roczniki kulturoznawcze, T.1, 96-113.
 • Kobyliński, Z. (2011). Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe. Mazowsze Studia Regionalne, 7, 21-47.
 • Kobyliński, Z. (2012). Dziedzictwo kulturowe: wartość i własność, W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalweska (red.). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, (s. 1141-1158). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kostro, K. (2009). Zagadnienia kulturowe w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3. 27-59.
 • Kozioł, A., Trelka M., Florjanowicz P. (2013). Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Legutko-Cobus, P. (2016). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów, W: Specjalizacja regionalna - współczesne podejścia, A. Klasik, K. Kuźnik (red.). Studia KPZK PAN, t. CLXX (s. 140-157) Warszawa.
 • Namyślak, B. (2013). Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym. Economic and Regional Studies, 6(2), 5-21.
 • Namyślak, B. (2015). The meaning and prospects of cultural sector development. Problems and challenges of cultural policy in Poland. Economic and Regional Studies, 8(3), 51-66.
 • Ministerstwo Kultury. (2004). Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Warszawa.
 • Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Throsby, D. (2010), Ekonomia i kultura. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Throsby D. (2019). Heritage Economics: Coming to Terms with Value and Valuation 199-208. W: E. Avrami, S. Macdonald, R. Mason, D. Myers (red.), Values in Heritage Management - Emerging Approaches and Research (s. 199-208). Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
 • Urząd Miasta Biała Podlaska (2008). Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015. Biała Podlaska.
 • Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania: humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe" Scholar".
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713).
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 roku (Dz. U. Nr 172, poz. 1018).
 • http://muzeumbiala.pl/historia-zalozenia-palacowego-2 [ dostęp z dn. 9.04.2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_134718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.