Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 1 | 13-19

Article title

Niezależne Centra Kultury w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Independent Cultural Centers in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Niezależne Centra Kultury (NCK) to forma działalności podejmowanej w większości przez młode osoby (w wieku 19-46 lat) tworzące stowarzyszenia. Osobowość prawna umożliwia tym grupom otrzymanie bazy lokalowej, w ramach której realizowane są poszczególne założenia zawarte w statutach stowarzyszeń. Zarówno charakter (specyfika), jak i działalność opisanych w poniższej pracy NCK są do siebie zbliżone. W ramach stowarzyszeń podejmowane są inicjatywy o charakterze kulturalno-społecznym, związane z aspektami artystycznymi, a także rekreacyjno-sportowymi. Poniższa praca powstała w oparciu o cztery aktywnie działające na terenie Polski NCK zlokalizowane w Gliwicach, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu. Celem pracy jest przedstawienie genezy NCK, nawiązującej do ruchu skłoterskiego oraz przemian będących konsekwencją ewolucji wspomnianego zjawiska. Słowa kluczowe: Niezależne Centra Kultury, skłot, ruch skłoterski Materiał i metody - Wyniki - Wnioski -
EN
Abstract Independent Cultural Centers (ICC) are the forms of activity undertaken mostly by young people (aged 19-46) who are members of associations. Legal personality of such associations allows these groups to obtain a housing base within which individual assumptions contained in their statutes are implemented. Not only the nature (specificity), but also activities of the ICC described in the paper below are similar. The associations undertake cultural and social initiatives related to artistic, recreational and sports aspects. The following work was created on the basis of four active ICC based in Poland, located in Gliwice, Lublin, Warsaw and Wroclaw. The aim of the work is to present the genesis of the phenomenon of ICC, referring to the squat movement and changes resulting from their evolution. Keywords: Independent Cultural Centers, squat, squatting Material and methods - Results - Conclusions -

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

13-19

Physical description

Dates

published
2021-05-31
received
2021-03-14
revised
2021-04-06
accepted
2021-04-06

Contributors

References

  • Holm A., Kuhn A. (2011). Squatting and urban renewal: the interaction of squatter movements and strategies of urban restructuring in Berlin, International Journal of Urban and Regional Research, 35, 5, s. 644-658.
  • Kołacki K. (2005). Pro Arte – Pismo kulturalno społeczne, Poznań.
  • Piotrowski G. (2011). Squatted Social Centers in Central and Eastern Europe, International Center for Research and Analysis, Working Paper.
  • Płuciński P. (2014). „Miasto to nie firma!” Dylematy i tożsamość polityczna miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce, Przegląd Socjologiczny 1, s. 137-170.
  • Polanska D. V. (2014). Cognitive dimension in cross-movement Alliance: the case of squatting and tenants’ movements in Warsaw, A Journal for and about Social Movements, 6, 2, s. 328-356.
  • Polanska D. V., Piotrowski G., Martinez M. A. (2018). Skłoting w Europie środkowej i Rosji, europejskie centrum solidarności, Gdańsk.
  • Pruijt H. (2013). Squatting in Europe, w: Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Strugles, red. Squatting Europe Kollective, New York: Minor Composition, s. 30-37.
  • Raciborska A. (Red.) (2001). Własna tradycja – czyli tradycja w oczach badanych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
  • Urbański J. (2005). Odzyskać miasto, Wydawnictwo Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej, Poznań.
  • Żuk P. (2001). Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_135515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.