Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 2 | 55-69

Article title

Skuteczność projektu dydaktycznego „Między szkołą wyższą a etatem”

Content

Title variants

EN
Effectiveness of the didactic project "Between university and employment"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Celem jest określenie skuteczności działań dydaktycznych zrealizowanych w ramach projektu dydaktycznego. Przeprowadzone badania wskazują na znaczną poprawę wskaźnika poziomu kompetencji u wszystkich uczestników. Materiał i metody Materiał do badań stanowiły bilanse kompetencji w formie testów, którym zostali poddani studenci w ramach oceny ex ante, a następnie w ramach oceny ex post, z wykorzystaniem statystycznej analizy testów kompetencji. Wyniki Wyniki miar tendencji centralnej oraz rozproszenia wskazują na wysoką skuteczność realizowanych działań. Średnio poziom wskaźnika kompetencji wzrastał ponad dwukrotnie, a czasami trzykrotnie. Wnioski Standardowy program studiów warto wzbogacać o dodatkowe szkolenia i warsztaty. Zarówno tradycyjne formy szkolenia, jak i te bardziej innowacyjne przyniosły bardzo dobre rezultaty w wygenerowaniu nowych lub poprawie już występujących kompetencji, co potem skutkuje większą szansą na znalezienie zatrudnienia.
EN
Abstract The aim is to determine the effectiveness of the teaching activities carried out as part of the teaching project. The conducted research shows a significant improvement in the competence level indicator. Material and methods The material for the research was the balance of competences in the form of tests, which students were subjected to as part of the ex ante evaluation, and then as part of the ex post evaluation, using the statistical analysis of competence tests. Results The results of the central tendency and distraction measures indicate high effectiveness of the implemented measures. On average, the level of the competence index increased more than twice, and sometimes tripled. Conclusions The standard study program should be enriched with additional training and workshops. Both traditional forms of training and the more innovative ones brought very good results in generating new or improving existing competences, which then resulted in a greater chance of finding a job.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

55-69

Physical description

Dates

published
2021-08-31
received
2020-08-19
revised
2021-04-06
accepted
2021-04-12

Contributors

author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Bobancu, S. (2005). Creativitate Si inventica. Brasov: Universitatea „ Transilvania” din Brasov.
 • Bourdeau, L. (2000). Praxiology as the science of functions. W: V. Alexandre, W. W. Gasparski (red.), The roots of praxiology. French action theory from Bourdeau and Espinas to present days (s. 21-43). New Brunswick–London: Transaction Publishers.
 • Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. London: Wiley.
 • Bukłacha, E. (2012). Sukces, skuteczność I efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy 113, s. 24-35.
 • Cutt, J., Murray, V. (2003). Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations. London-New York: Routledge.
 • Drapińska, A. (2013). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Drucker, P. (1963). Managing for Business Effectiveness. Harvard Business Review, Vol. 41, No. 3, pp. 53-60.
 • Gilbert, D. R., Stoner, J. A. F., Freeman, E. R. (2011). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 • Jakubowska, A., Rosa, A. (2011). Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. W: J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania (s. 29-44). Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Klincewicz, K. (red.). (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Lisiecki, M. (2003). Metody oceny współczesnych organizacji. Ekonomika i organizacja współczesnych przedsiębiorstw, nr 6, s.14-25.
 • Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.
 • Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 747, s. 52.
 • Niculescu, A., Iovanas, R. (2012). Research of the Effectiveness and Efficiency in Quality Management. Brasov: International Conference of Scientific Paper AFASES.
 • Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Pyra, M. (2020). Oddziaływanie państwowych wyższych szkół zawodowych na rozwój lokalny w regionie lubelskim. Monografie i rozprawy nr 10. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JP II.
 • Słowiński, B. (2008). Podstawy sprawnego działania. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 • Sułkowski, M., Wolniak, R. (2013). Przegląd stosowanych metod oceny skuteczności i efektywności organizacji zorientowanych na ciągłe doskonalenie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 67, s. 63-74.
 • von Mises, L. (1996). Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii. Prakseologia 3-4. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
 • Zimny, A. (2017). Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno – gospodarczego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_135712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.