Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 2 | 70-83

Article title

Nielegalna migracja a handel ludźmi w Unii Europejskiej po 2012 roku

Content

Title variants

EN
Illegal migration and trafficking in human beings in the European Union after 2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Artykuł jest próbą wstępnej oceny uwarunkowań, skali i trendów nielegalnej migracji do Unii Europejskiej po 2012 roku oraz jej przestępczego wykorzystania, w tym handlu ludźmi. Materiał i metody W artykule wykorzystano publicznie dostępne dokumenty i dane EUROPOL, FRONTEX oraz Komisji Europejskiej. W badaniach nad przestępczym wykorzystaniem migracji w celu handlu ludźmi wykorzystano metodę analizy ilościowej i jakościowej. Wyniki Liczba ofiar handlu ludźmi wykrywanych w Unii Europejskiej po 2012 roku utrzymywała się na względnie stałym poziomie, pomimo wzrostu liczby nielegalnych migrantów. Wnioski Skuteczność przeciwdziałania przez Unię Europejską nielegalnej migracji i związanemu z nią handlowi ludźmi nie jest w pełni satysfakcjonująca.
EN
Abstract The article attempts a preliminary assessment of the conditions, scale and trends of illegal migration to the European Union after 2012 and its criminal exploitation, including trafficking in human beings. Material and methods The article refers to publicly available documents and data of EUROPOL, FRONTEX and the European Commission. The research on the criminal exploitation of migration and trafficking in human beings used quantitative and qualitative analysis methods. Results The number of victims of trafficking in human beings detected in the European Union after 2012 has remained relatively stable despite an increase in the number of illegal migrants. Conclusions The effectiveness of the European Union's fight against illegal migration and related trafficking in human beings is not fully satisfactory.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

70-83

Physical description

Dates

published
2021-08-31
received
2021-02-12
revised
2021-05-14
accepted
2021-05-14

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska

References

 • Council of the European Union (2020), EU Policy Cycle to tackle organised and serious international crime 2018/2021 – EMPACT - Implementation monitoring – Factsheets of results 2019. Pobrane z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7623-2020-INIT/en/pdf.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=PL.
 • Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32004L0081/$File/32004L0081.pdf.
 • European Commission (2018), Data collection on trafficking in human beings in the EU. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf.
 • European Commission (2012-2016). The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf.
 • Europol (2020), European Migrant Smuggling Centre 4th Annual Report. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/emsc_4th_annual_activity_report_-_2020.pdf.
 • Europol (2013), Serious and Organised Crime Threat Assessment. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2013.pdf.
 • Europol (2017), Serious and Organised Crime Threat Assessment. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_socta2017_1.pdf.
 • Europol (2020). The challenges of countering human trafficking in the digital era. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/the_challenges_of_countering_human_trafficking_in_the_digital_era.pdf.
 • Eurostat (2015), Statistical working papers, Trafficking in human beings. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/6648090/KS-TC-14-008-EN-1.pdf/b0315d39-e7bd-4da5-8285-854f37bb8801?t=1424684734000.
 • Frontex (2014). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf.
 • Frontex (2015). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf.
 • Frontex (2016). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf.
 • Frontex (2017). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf.
 • Frontex (2018). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf.
 • Frontex (2019). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf.
 • Frontex (2020). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.
 • Gębska M. (2018), Migracje i handel ludźmi-ujęcie globalne i regionalne. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 139-159). Warszawa: Difin.
 • International Organization for Migration – IOM (2018), Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in ACP Countries: Key Challenges and Ways Forward, Informing discussions of the ACP-EU Dialogue on Migration and Development. Pobrane z : https://publications.iom.int/system/files/pdf/trafficking_in_human_beings.pdf.
 • Jasiński F., Krasznicki K. (2003), Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej, Państwo i Prawo.
 • Lercel J. (2014). Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Stan prawny po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Poliarchia. Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego, nr 1(2), 103-126.
 • Łabuz P., Michalski M. (2018), Przemyt i Handel Ludźmi w Unii Europejskiej. W: I. Malinowska, H. Marek, D. Myślińska, M. Pinkowicka (red.), Społeczne i Prawne Aspekty Handlu Ludźmi (s. 25-33). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Łabuz P., Michalski M. (2018a), Zwalczanie nielegalnego przemytu ludzi i nielegalnej imigracji w prawie i praktyce państw. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 76-84). Warszawa: Difin.
 • Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (UNTOC)(Dz. U. 2005 nr 18 poz. 160). Pobrane z : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050180160/O/D20050160.pdf.
 • Rubio Grundell L. (2015), EU Anti-Trafficking Policies: from Migration and Crime Control to Prevention and Protection. The Migration Policy Centre at the European University Institute - EUI. https://doi.org/10.2870/188504.
 • Safjański T. (2018), Europol w walce z grupami przestępczymi organizującymi przerzut imigrantów do UE. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 85-100). Warszawa: Difin.
 • United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global Report in Trafficking in Persons 2018. Pobrane z: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf.
 • Wojnicz P. (2010), Handel ludźmi jako czarna strefa ekonomii w procesie migracji. Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, s. 294-304.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_137334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.