Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 2 | 25-39

Article title

Edukacja w czasie pandemii COVID–19 w świetle aktów prawnych

Content

Title variants

EN
Education during the COVID-19 pandemic in the light of legal acts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Uwarunkowania prawne systemu oświaty w Polsce opierają się głównie na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W czasie pandemii trudno zaplanować formę zajęć w instytucjach szkolnych. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze czy opiekuńcze mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem w systemie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym. Nieprzewidywalna transmisja koronawirusa ogranicza i wymusza zasady społecznego dystansowania się, a co za tym idzie, izolowania grup społecznych. Edukacja online przez wiele lat była edukacją uzupełniającą, natomiast w sytuacji pandemii stała się podstawą edukacji systemowej. Materiał i metody -- Wyniki -- Wnioski --
EN
Abstract The legal conditions of the educational system in Poland are based mainly on the Constitution of the Republic of Poland, the School Education Act of 7 September 1991, and the Act of 14 December 2016 on Educational. LawDuring the COVID-19 pandemic, it is difficult to plan the form of classes in school institutions. Teaching, advisory, and caring activities can take place according to the schedule in a stationary, remote, or hybrid system. The unpredictable transmission of the coronavirus limits and enforces the rules of social distancing, and thus isolating social groups. For many years, online education was a complementary education but in a pandemic situation it became the basis of systemic education. Material and methods -- Results -- Conclusions --

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

25-39

Physical description

Dates

published
2021-08-31
received
2021-04-19
revised
2021-05-21
accepted
2021-05-25

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

References

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z 2021 r. poz.4).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe; (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386).
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2020 r., poz. 493).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2021 r., poz. 448).
 • Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).
 • https://epodreczniki.pl/a/wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne/DqrUBxYxa, dostęp: 21.05.2021, godz. 01.45.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach, dostęp: 21.05.2021, godz. 11.55.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informator-dla-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli, dostęp: 20.05.2021, godz. 01.00.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol, dostęp: 20.05.2021, godz. 00.20.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach, dostęp: 21.03.2021, godz. 22.20.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dotyczace-dzialan-skierowanych-do-uczniow-i-rodzicow-oraz-kadry-pedagogicznej-po-powrocie-do-szkol-i-placowek, dostęp: 21.05.2021, godz. 13.40.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw, dostęp: 21.05.2021, godz. 11.15.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zdalne-nauczanie-uodo, dostęp: 21.05.2021, godz. 01.30.
 • https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-dyrektorow, dostęp: 20.03.2021, godz. 12.30.
 • https://www.ore.edu.pl/2020/06/podsumowanie-roku-szkolnego-2019-2020/, dostęp: 20.03.2021, godz. 13.15.
 • https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/organizacja-pracy-szkoly-w-czasie-pandemii-przewodnik-cz-1#przedzialy, dostęp: 21.03.2021, godz. 21.40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_138205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.