Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 2 | 13-24

Article title

Działalność placówek wsparcia dziennego na rzecz dziecka i rodziny (na przykładzie działalności placówki wsparcia dziennego „Dziupla” w Białej Podlaskiej)

Content

Title variants

EN
Activities of Daily Support Centers for children and families (on the example of the activity of the Daily Support Center "Dziupla" in Biała Podlaska)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówek wsparcia dziennego. Na wstępie poruszone zostały kwestie dotyczące rodziny i jej funkcjonowania. W artykule Autorka odnosi się również do własnych doświadczeń w pracy z dziećmi. Jako przykład dobrej praktyki zaprezentowana zostanie działalność placówki wsparcia dziennego „Dziupla” w Białej Podlaskiej. Materiał i metody nie dotyczy Wyniki nie dotyczy Wnioski Zaprezentowany w artykule przykład placówki wsparcia dziennego „Dziupla” wskazuje na potrzebę funkcjonowania tego rodzaju instytucji w środowisku lokalnym. Placówka osiąga pozytywne rezultaty swej pracy. Akcentując w toku codziennych zajęć znaczenie edukacji, wyrównuje braki w wiadomościach i umiejętnościach. Przyczynia się do rozwoju społeczno – moralnego dzieci. Kształtuje prawidłowe postawy oraz akceptowane społecznie zachowania. Atrakcyjność i szeroka oferta prowadzonych zajęć sprawia, że dzieci chętnie uczęszczają do placówki, a oddziaływania pedagogiczne przynoszą pozytywne skutki. „Dziupla” jest alternatywą dla tzw. ulicy i odskocznią od niekorzystnej atmosfery domu rodzinnego.
EN
Abstract This article focuses on issues related to the functioning of day-care centres. At the beginning issues concerning the family and its functioning are raised. In the article the author also refers to her own experience in working with children. As an example of good practice will be presented the activity of the day-care centre "Dziupla" in Biała Podlaska. Material and methods not applicable Results not applicable Conclusions The presented example of the day-care centre "Dziupla" shows the need for this kind of institution to function in the local environment. The institution achieves positive results of its work. Emphasizing the importance of education, it compensates for deficiencies in knowledge and skills. It contributes to the social and moral development of children. It shapes correct attitudes and socially acceptable behaviour. Attractive classes make children eager to attend the instytution. The "Dziupla" is an alternative to the street life and the unfavourable atmosphere of the home.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

13-24

Physical description

Dates

published
2021-08-31
received
2021-05-11
revised
2021-07-04
accepted
2021-07-05

Contributors

 • Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska

References

 • Adamski, F. (2006). Rodzina. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V (s. 307). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Badora, S., Czeredrecka, B., Marzec, D. (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Basak, A. (2011). Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie. Pedagogika Rodziny nr 1(3/4), s. 101 – 109. Pobrane z:. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n3_4-s101-109.pdf, [data dostępu 08.03.2021r.].
 • Błasiak, A. (2010). Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości. W: A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 73 - 104). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Brenk, M. (2017). Placówki wsparcia dziennego. W: A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Pomoc – wsparcie – ratownictwo: o optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, (s. 231 - 239). Poznań – Gniezno: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Dąbrowska – Jabłońska, I. (2005). Świetlica środowiskowa. W: J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (s. 219 - 226). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jan Paweł II. (2005). Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Janeczko, B. (2009). Nauczanie, wychowanie, profilaktyka. Zadania świetlicy środowiskowej. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, (s. 285 – 297). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kawula, S. (1996). Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 1, s. 12 – 16.
 • Smolińska – Theiss, B. (2006). Rodzina dysfunkcyjna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V ( s. 330 – 331). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Sztaba, M. (2015). Portret polskiej rodziny w nauczaniu świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Pedagogiczne implikacje. W: A. Rynio, K. Braun, ks. M. Jeziorański, I. Szewczak (red.), Obudzić (nie) odkryty potencjał małżeństwa i rodziny (211 – 241). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Urząd Statystyczny w Lublinie (2020). Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2019r. Pobrane z: https://lublin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/placowki-wsparcia-dziennego-w-wojewodztwie-lubelskim-w-2019-r-,21,1.html, [data dostępu 09.03.2021r.].
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Dz. U. 2020 r., poz. 821. Rozdział 3.(art. 18 – 28).
 • Walęcka – Matyja, K. (2014). Rola i funkcje rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (s. 96 – 114). Warszawa: PWN.
 • Winiarski, M. (2008). Wsparcie społeczne. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom VII (s. 274). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_139906
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.