PL EN


2018 | 293 | 1 | 137-157
Article title

Determinanty wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of Household Health Expenditure in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to identify and quantify the social and economic determinants of private health expenditures by Polish households with a primary interest in the role of income. Panel data regression analysis is used to estimate relationships between socioeconomic factors and households’ health expenditures. Fixed-effects, instrumental variables and dynamic panel approaches are used in the estimation. The data is taken from the Local Data Bank of Poland’s Central Statistical Office (GUS) and covers the period 1999-2015. Real per capita health expenditures are used as a dependent variable and the covariates are real disposable income, health status, healthcare availability, healthcare prices, pollution, and population age structure. Depending on model specification, the income elasticity of household health expenditure ranges from 0.45 to 0.87. Income elasticity lower than one means that healthcare financed directly from household budgets has the characteristics of a necessity good in Poland. Other factors that correlate with health spending are the proportion of the population over 70 years old and health status measured by life expectancy. Meanwhile, healthcare supply was a factor that proved to be unrelated to households’ health expenditure. On the other hand, the impact of healthcare prices and pollution is unclear.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja oraz kwantyfikacja społecznych i ekonomicznych determinant prywatnych wydatków na zdrowie ponoszonych przez gospodarstwa domowe w Polsce. Głównym przedmiotem zainteresowania jest przy tym wpływ wysokości dochodów na wydatki na zdrowie. W celu oszacowania tych zależności posłużono się analizą regresji dla danych panelowych, stosując przy tym modele z efektami ustalonymi, metodę zmiennych instrumentalnych oraz panel dynamiczny. Dane wykorzystane przy szacowaniu modeli pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczą lat 1999-2015. Zmienną zależną w szacowanych równaniach są realne wydatki na zdrowie, wśród zmiennych objaśniających znalazły się zmienne ilustrujące realny dochód rozporządzalny; stan zdrowia; dostępność opieki zdrowotnej; cenę opieki zdrowotnej, zanieczyszczenie środowiska i strukturę wiekową populacji. W zależności od specyfikacji modelu elastyczność dochodowa wydatków na zdrowie waha się między 0,45 a 0,87. Elastyczność dochodowa popytu na poziomie mniejszym od 1 oznacza, że opieka zdrowotna finansowana bezpośrednio przez gospodarstwa domowe z funduszy własnych ma w Polsce cechy dobra podstawowego. Innymi czynnikami wpływającymi na wydatkami na zdrowie okazały się odsetek osób powyżej 70. roku życia i stan zdrowia mierzony trwaniem życia. Czynnikiem nieistotnym dla kształtowania wydatków na zdrowie gospodarstw domowych okazała się podaż opieki zdrowotnej. Niejednoznaczne wnioski w tym zakresie dotyczą natomiast cen opieki zdrowotnej i zanieczyszczenia środowiska.
Year
Volume
293
Issue
1
Pages
137-157
Physical description
Dates
published
2018-03-31
received
2017-06-02
accepted
2018-01-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.