PL EN


2017 | 287 | 1 | 5-31
Article title

Evolution of the Public-Sector Wage Premium in Poland

Content
Title variants
PL
Kształtowanie się premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest oszacowanie premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce w ujęciu netto, w latach 1999–2012. W artykule skorzystano ze zbioru danych indywidualnych pochodzących z badania wynagrodzeń wg zawodów (BWZ) przeprowadzanego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie firm zatrudniających więcej niż 9 osób. W celu rozwiązania kilku problemów metodologicznych związanych z badaniem zróżnicowania wynagrodzeń, zastosowano metodę regresji kwantylowej oraz dekompozycję Ñopo.Pokazano, iż przy kontroli strukturalnych różnic w wynagrodzeniach, w ostatnich latach nie jest widoczny wyraźny trend, jeśli chodzi ewolucję premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w ujęciu netto. Podejście parametryczne wskazuje na dodatnią i rosnącą premię, przy jednoczesnym występowaniu istotnych różnic w różnych częściach rozkładu płac. Podejście nieparametryczne przynosi inne wyniki, wskazując na negatywną premię i brak wyraźnego trendu jej zmian w całym okresie 1999–2012. Jednocześnie w ostatnich latach obserwowany jest spadek wartości bezwzględnej ujemnej premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym. Oznacza to, iż polski rynek pracy w coraz większym stopniu upodabnia się w tym aspekcie do rynków krajów wysoko rozwiniętych.
EN
The aim of this paper is to estimate the adjusted sectoral wage gap in Poland from 1999 to 2012. We use a set of individual data from a survey on the structure of earnings by occupation (SEO) carried out by Poland’s Central Statistical Office (CSO) every two years for businesses with more than nine employees. We apply quantile regression and the Ñopo decomposition method to address several methodological problems of wage differential analysis. We show that, after controlling for structural differences in employment, there is no clear trend in the evolution of the adjusted public-sector wage premium in Poland in recent years. The parametric approach indicates a positive and growing premium, with significant variations across different parts of the wage distribution. The non-parametric approach yields different results, indicating a negative premium with no clear trend in the 1999-2012 period, with a declining public-sector wage penalty in recent years. This means that the Polish labour market is becoming increasingly similar to its counterparts in developed countries in this respect.
Year
Volume
287
Issue
1
Pages
5-31
Physical description
Dates
published
2017-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.