PL EN


2017 | 291 | 5 | 31-49
Article title

Challenges of Future EU Cohesion Policy

Content
Title variants
PL
Przyszła polityka spójności UE - wyzwania
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W UE rozpoczęto debatę na temat kształtu europejskiej polityki spójności (EPS) po roku 2020. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne dla tej debaty są niekorzystne. Globalny kryzys ekonomiczny, który wystąpił po 2007 r., szczególnie dotkliwie dotknął Unię Europejską, zwłaszcza regiony słabe ekonomicznie i peryferyjne. Należy dodać do tego kryzys związany z uchodźcami, wzrost zagrożenia terrorystycznego i dążenia anty integracyjne. Stwarza to wyjątkowe wyzwanie dla przyszłości UE, a w szczególności dla EPS. Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi, jak ukształtować wyróżnioną strefę interwencji strukturalnej przy występowaniu wskazanych uwarunkowań zewnętrznych i dopasować ją do zmieniających się potrzeb. Artykuł przedstawia kluczowe elementy EPS, rzeczywiste procesy zachodzące w układzie terytorialnym UE i wskazuję na konieczność wzmocnienia terytorialnego wymiaru EPS. Ponieważ EPS wymaga udoskonalenia w artykule przedstawiono analizę i rekomendacje w zakresie zwiększenia jej kreatywności i elastyczności, niezbędnych uproszczeń w jej wdrażaniu i zwiększaniu jej efektywności. Artykuł przedstawia również problem finansowania EPS w aspektach: udziału w globalnym budżecie UE, kryteriów alokacji funduszy i terytorialnego wymiaru interwencji strukturalnej. Komplementarność i logika interwencji dla poszczególnych Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych jest zaprezentowana. W konkluzjach zawarto rekomendacje dotyczące procesu kształtowania polityki spójności po roku 2020.
EN
A debate on the shape of European Cohesion Policy (ECP) post-2020 has already started in the European Union. It is being waged amid unfavorable conditions, both internal and external. The global economic crisis that erupted after 2007 had a particularly strong effect on the EU, especially its weak and peripheral regions. In addition, Europe has faced a refugee crisis, an increased terrorism threat and anti-integration trends. All this poses a dramatic challenge to the future of the European Union, including ECP. The purpose of this paper is to answer the question of how to configure this sphere of the European Union’s structural intervention and adjust it to changing needs under adverse external and internal conditions. The paper describes the key features of ECP and real processes in the EU’s territorial systems. It also indicates the need to strengthen the territorial dimension of ECP. As ECP requires continued improvement, the paper presents an analysis and recommendations for greater creativity and flexibility of ECP, combined with necessary simplifications and increased effectiveness. Further on, the paper describes how ECP is financed in terms of its share of the EU budget, fund allocation criteria and the territorial scope of EU structural intervention. The complementarity and logic of interventions under individual European Structural and Investment Funds are analyzed. The final section of the paper presents recommendations on how cohesion policy should be shaped after 2020.
Year
Volume
291
Issue
5
Pages
31-49
Physical description
Dates
published
2017-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100731
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.