PL EN


2017 | 292 | 6 | 57-77
Article title

Indoctrination, Preselection or Culture? Economic Education and Attitudes towards Cooperation

Content
Title variants
PL
Indoktrynacja, preselekcja czy kultura? Edukacja ekonomiczna a podejście do współpracy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Studenci kierunków ekonomicznych są częstokroć przedstawiani jako mniej skłonni do współdziałania niż studenci innych kierunków. Zwykle metodą badawczą wykorzystywaną by potwierdzić istnienie tej różnicy stanowi przeprowadzanie eksperymentów laboratoryjnych, podczas których studenci uczestniczą w tzw. „grach w zaufanie”. Jednak analiza tego rodzaju gier stanowi komponent kursów z zakresu mikroekonomii. Z tego względu wysuwanie wniosków na temat faktycznego zachowania studentów na podstawie decyzji podejmowanych przez nich w trakcie tego rodzaju eksperymentów budzi poważne wątpliwości. Artykuł stanowi wkład w dyskusję na temat podejścia studentów kierunków ekonomicznych do współpracy. Podstawą do formułowania wniosków są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim (N=129). W odróżnieniu od prowadzonych dotychczas badań koncentrujących się wokół hipotez o preselekcji i indoktrynacji, przedmiotem analizy jest również hipoteza kulturowa. By przyczynić się do wyjaśnienia wpływu kultury na skłonność studentów do współpracy, respondenci rekrutowani byli spośród mieszkańców dwu państw - Chin i Polski - krajów istotnie różniących się pod względem wartości kolektywistycznych/indywidualistycznych. Zgromadzony materiał empiryczny potwierdza hipotezę kulturową, nie daje zaś podstaw do potwierdzenia hipotezy o indoktrynacji. Co więcej, wartości Indeksu Kooperacji, wskaźnika stworzonego dla wyrażenia postaw respondentów wobec współpracy, potwierdzają większą skłonność kobiet do współpracy. Wziąwszy pod uwagę to, że zdolność do pracy w zespole jest obecnie postrzegana jako jedna z kluczowych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców (NACE Job Outlook 2016), uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę traktowania szkoleń z pracy zespołowej jako integralnej części programów realizowanych na studiach ekonomicznych.
EN
Students of economics are often presented as less cooperative than students of other disciplines. A method commonly used to establish this difference is based on laboratory experiments where students participate in trust games. However, these games are analysed as part of microeconomics courses. Hence, drawing conclusions about how students of economics behave while playing these games may not indicate their actual behaviour. This paper contributes to the discussion on economics students’ attitudes towards cooperation by presenting the results of a survey conducted among undergraduate students of economics at the University of Lodz in central Poland (N=129). Besides the indoctrination and preselection hypotheses, a culture hypothesis was also examined. To analyse the significance of culture on students’ cooperativeness, we recruited respondents from two countries, China and Poland, representing two different cultures of collectivism vs. individualism. Our findings lend support to the culture hypothesis, while we failed to find evidence for the indoctrination hypothesis. Moreover, the values of the Cooperation Index, an indicator coined to express respondents’ attitude towards cooperation, confirm that females are more ready to cooperate than males. Since an ability to work in a team is regarded as the most valuable skill by employers (NACE Job Outlook 2016), our findings suggest treating training in teamwork as an integral part of economics curricula.
Year
Volume
292
Issue
6
Pages
57-77
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.