PL EN


2016 | 285 | 5 | 27-50
Article title

Reakcja polityki pieniężnej na wydarzenia giełdowe

Content
Title variants
EN
Monetary Policy Response to Stock Market Volatility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze how the monetary policy of the National Bank of Poland responds to developments on the stock market. The empirical study uses the theoretical framework of the so-called Taylor Rule to determine whether changes in monetary policy in Poland show signs of counteracting stock market fluctuations not related to the stabilization of inflation and the output gap. In the study, a series of Bayesian averaged vector error correction models (VECM) were estimated using monthly data for the years 2001–2015. The obtained results make it possible to argue that monetary policy reacts to significant spikes on the stock market to cushion their impact on the economy. Thus, the policy aims to have a stabilizing effect on capital markets.
PL
Celem artykułu jest analiza reakcji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego na wydarzenia giełdowe. W badaniu empirycznym wykorzystano ramy teoretyczne reguły Taylora w celu ustalenia czy zmiany polityki monetarnej w Polsce wykazują oznaki przeciwdziałania fluktuacjom giełdowym niewynikającym ze stabilizacji inflacji i luki popytowej. W trakcie badań oszacowano serię bayesowsko uśrednianych modeli wektorowej korekty błędem (VECM) przy użyciu danych miesięcznych dla lat 2001–2015. Uzyskane wyniki pozwalają argumentować, że polityka pieniężna istotnie reaguje na wzrosty na rynku giełdowym w celu amortyzacji ich wpływu na gospodarkę. Efekt ten zaobserwowano zarówno dla nominalnych, jak i realnych stóp procentowych. Tym samym polityka Narodowego Banku Polskiego ma empirycznie obserwowalny charakter opierania się wiatrowi.
Year
Volume
285
Issue
5
Pages
27-50
Physical description
Dates
published
2016-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100765
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.