PL EN


2016 | 283 | 3 | 105-125
Article title

Problems of Quantifying Public Goods in the Healthcare Sector

Content
Title variants
PL
Problemy kwantyfikacji dóbr publicznych w sektorze ochrony zdrowia
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
System rynkowy nie doprowadza samoczynnie do optymalnej alokacji dóbr publicznych. Wymiana rynkowa zawsze będzie prowadzić do niedoboru dobra publicznego w porównaniu z poziomem społecznie optymalnym. Autorzy stawiają tezę, że dobra publiczne w każdym sektorze gospodarki stanowią izomorficzny, społeczno-ekonomiczny system, który nie jest „czarną skrzynką”. Dlatego też, w celu określenia deficytu dóbr publicznych konieczna jest kwantyfikacja dostępnych ilości w relacji do jakości tych dóbr, ponieważ efektywność sektora publicznego nie jest tylko funkcją wysokości nakładów budżetowych. Niestety, nie ma w tym względzie powszechnie akceptowanej procedury badawczej, a uniwersalne metody kwantyfikacji dóbr publicznych w zasadzie nie istnieją. Celem artykułu jest opracowanie uniwersalnej metodyki w tym zakresie, biorącej pod uwagę ilość i jakość dóbr publicznych oraz ich waloryzację przez środki budżetowe. W części empirycznej autorzy zidentyfikowali różne modele finansowania ochrony zdrowia na przykładzie zbiorowości krajów OECD, odpowiadając na pytanie, na ile determinują one wartość dóbr publicznych w tym sektorze? Opracowano mierniki syntetyczne dla ilości i jakość dóbr publicznych, wykonano analizę skupień oraz wieloczynnikową analizę wariancji. Mimo iż badane systemy ochrony zdrowia są zróżnicowane i odzwierciedlają różne wybory o charakterze społecznym, to, jak pokazała przeprowadzona analiza, efektywny system ochrony zdrowia uzależniony jest nie tylko od wysokości, lecz również od struktury publicznego finansowania.
EN
A market system does not automatically lead to an optimum allocation of public goods. Market-based exchange will always lead to a deficit of a public good compared with the socially optimal level. We argue that public goods in each sector of the economy constitute an isomorphic, socioeconomic system that is not a “black box.” Thus, in order to determine the deficit of public goods, it is first necessary to investigate the available quantities versus the quality of those goods, because their performance is not only a function of public spending. There is no generally accepted methodology for doing this and there are no universal methods for quantifying public goods. The aim of this work is to develop a universal methodology for the quantification of public goods in ordinal categories, taking into account both the amount and quality of a good and budgetary valuing. In the empirical part, the authors identify various models (assets structures) of healthcare financing, using a set of OECD countries as an example. The authors also investigate to what extent these models influence the value of public goods in that sector. Composite measures have been computed for both the amount and quality of public goods. Subsequently, an agglomerative cluster analysis and a multifactorial analysis of variance are performed. Although the studied systems are diverse and reflect different social choices, the analyses show that the effectiveness of a healthcare system depends not only on the level of public financing, but also on its structure.
Year
Volume
283
Issue
3
Pages
105-125
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100785
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.