PL EN


2015 | 278 | 4 | 49-67
Article title

Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The Aspect of Time in Research on the Internationalization of Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Based on literature in the field, the article examines the impact of the time factor on the international experience and level of internationalization of companies. The author seeks to identify the role of time in research on the internationalization of companies. The article is based on a critical analysis of research studies on the internationalization of companies, with a special focus on process models, a network approach to internationalization, and reports on accelerated internationalization. In particular, the author deals with research reports on the time and speed of internationalization. The article presents a number of proposals concerning the role of time in research on the internationalization of companies. These are linked with increased experience in business operations on foreign markets, the speed of internationalization, and the relationship between the time and level of internationalization. The author finds that, in order to better understand the process of internationalization, it is necessary to include the time factor in the theory of internationalization. Ratajczak-Mrozek argues that the relationship between time and an increase in a company’s experience abroad is complex and non-linear. The same is true of the relationship between the time and level of internationalization, the author says. She adds that the level of internationalization should be determined on the basis of comprehensive measurements taking into account resources involved at various levels of a company’s operations. Measurements of the speed of internationalization should take into account the speed of the whole process, and not be limited to the speed of a company’s entry into foreign markets the author argues. This is particularly important for the study of “born global” companies, Ratajczak-Mrozek notes.
PL
Celem artykułu jest weryfikacja na podstawie literatury przedmiotu zależności pomiędzy czasem a doświadczeniem zagranicznym i poziomem umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz wskazanie znaczenia konceptualizacji pojęcia czasu i związanego z nim tempa w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw. Rozważania przeprowadzono wykorzystując krytyczną analizę literatury z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw koncentrując się na modelach procesowych, podejściu sieciowym do umiędzynarodowienia oraz literaturze z zakresu przyspieszonej internacjonalizacji. W szczególności uwzględniono badania dotyczące czasu i tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono wiele wniosków dotyczących czasu w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw związanych kolejno z przyrostem doświadczenia w działalności na rynkach zagranicznych, tempem internacjonalizacji oraz związkiem między czasem a poziomem internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wskazano, że, aby uzyskać większe zrozumienie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, niezbędne jest włączenie czasu explicite do teorii umiędzynarodowienia. Wykazano, że zarówno zależność pomiędzy czasem a przyrostem doświadczenia zagranicznego przedsiębiorstw, jak i czasem a poziomem ich umiędzynarodowienia jest kompleksowa i nielinearna. Ponadto w zakresie samego pomiaru istotne jest, aby poziom internacjonalizacji wyznaczać na podstawie miar kompleksowych uwzględniających zasoby zaangażowane na różnych płaszczyznach funkcjonowania firmy. Z kolei badania nad tempem internacjonalizacji powinny uwzględniać zarówno pomiar tempa podjęcia działalności zagranicznej, jak i tempa całego późniejszego procesu umiędzynarodowienia, co ma szczególne znaczenie dla badań nad przedsiębiorstwami born global.
Year
Volume
278
Issue
4
Pages
49-67
Physical description
Dates
published
2015-08-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100821
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.