PL EN


2015 | 275 | 1 | 83-102
Article title

Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede

Content
Title variants
EN
Cross-Cultural Differences Between Poland and Germany in Light of Cultural Dimensions Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to determine the cultural differences between Poland and Germany on the basis of cultural dimensions theory proposed by Dutch social psychologist Geert Hofstede. The authors conduct an empirical study using a uniform survey questionnaire and compare their findings against the pattern of cultural values established by Hofstede.The research focuses on cultural diversity. The original study conducted by Hofstede at the IBM corporation in the 1960 s and the 1970 s identified four cultural dimensions in several dozen countries, including Germany. The value scores for Poland’s cultural dimensions estimated by Hofstede were based on research carried out by other authors in the 1990 s. Komor and Schumann set out to determine the current cultural dimensions for Poland and Germany with a view to identifying the differences between the two nations. The authors discuss the theoretical and methodological background of their study and provide a detailed explanation of the research problem. They also discuss the procedures underlying their empirical research based on a Cultural Value Scale (CVScale) validated by other researches. The research indicates that there are relatively small differences in terms of cultural dimensions between Poland and Germany, the authors conclude. The greatest differences involve two dimensions: uncertainty avoidance and individualism/collectivism. A comparison of the results of the study with the index scores calculated by Hofstede points to differences in cultural values. According to Komor and Schumann, the results of their study can be used in business practice and future cross-cultural research.
PL
Celem artykułu jest określenie cech kulturowych Polaków i Niemców, opierających się na czterech wymiarach kulturowych zaproponowanych przez Geerta Hofstede na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych z zastosowaniem tych samych kwestionariuszy badawczych, a następnie identyfikacja różnic kulturowych występujących między tymi narodami oraz porównanie wyników tych badań z wartościami wskaźników wymiarów kultury wyznaczonych przez G. Hofstede. Autorzy artykułu podejmują rozważania dotyczące zróżnicowań międzykulturowych. Pierwotne badania G. Hofstede przeprowadzone w latach 60. i 70. ubiegłego wieku w koncernie IBM pozwoliły na zidentyfikowanie czterech wymiarów kulturowych w kilkudziesięciu krajach, w tym w Niemczech. Z kolei wartości wymiarów dla Polski zostały wyznaczone przez G. Hofstede szacunkowo na podstawie innych badań kulturowych z lat 90. Niniejsze badania podjęto w celu ustalenia obecnych wymiarów kulturowych w Polsce i Niemczech, jak i określenia występujących zróżnicowań między krajami oraz porównania wyników badań z wartościami wymiarów przyjętych przez G. Hofstede. W publikacji przedstawiono teoretyczne podstawy tego projektu oraz szczegółowo wyjaśniono problem badawczy. Następnie zaprezentowano metodykę przeprowadzonych badań empirycznych opartych na potwierdzonej w badaniach innych autorów skali CVSCALE. W kolejnej części artykułu zaprezentowano wyniki oraz odniesiono się do postawionych hipotez. Wyniki wskazują, iż występują relatywnie niewielkie zróżnicowania kulturowe w czterech wymiarach kultury między Polską a Niemcami. Największe zróżnicowania mają miejsce w dwóch wymiarach, tj. w unikaniu niepewności oraz w indywidualizmie versus kolektywizmie. Ponadto porównano wyniki niniejszych badań z wartościami wymiarów kulturowych przyjętych przez G. Hofstede. Stwierdzono, iż występują zróżnicowania, które w zakresie wartości wskaźników kulturowych są znacznie większe w Polsce niż Niemczech. W podsumowaniu opracowania zawarto wnioski autorów oraz wskazano możliwości wykorzystania wyników niniejszych badań w praktyce gospodarczej i w teorii, w tym w przyszłych badaniach międzykulturowych.
Year
Volume
275
Issue
1
Pages
83-102
Physical description
Dates
published
2015-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.