PL EN


2015 | 275 | 1 | 103-128
Article title

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce

Content
Title variants
EN
Operational Risk Management in Selected Banks in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the growing importance of operational risk and effective risk management in financial institutions. The authors aim to establish whether or not bank managers are aware of the existence of operational risk and how they manage this kind of risk. The authors conduct a comparative analysis of operational risk and risk management in 10 selected banks in Poland. Data for the analysis comes from the banks’ financial statements for 2013. On the basis of their study, the authors conclude that all the banks were aware of their exposure to operational risk, and they also realized that such risk could not be eliminated completely. Another conclusion is that banks tend to identify operational risk in line with the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision, the primary global standard-setter for the prudential regulation of banks. According to Cichowicz and Nowak, banks are also aware of the urgency of risk management and recognize the need for consistent improvement of process management and monitoring methods. Moreover, banks are aware of the need to regularly update their databases of operational risk events, and they also make efforts to systematically validate their capital requirement models, the authors say.
PL
Z uwagi na narastające znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności instytucji sektora finansowego, coraz większa rola zaczęła być przypisywana procesowi skutecznego zarządzania tym ryzykiem. Głównym celem artykułu jest zbadanie, czy kadra zarządzająca bankiem ma świadomość istnienia ryzyka operacyjnego, a jeśli tak, to określenie jak przebiega zarządzanie nim, a w szczególności – w jaki sposób dokonywane są jego pomiar i kontrola. Umożliwić to ma (poprzedzona wstępem teoretycznym) analiza porównawcza przeprowadzona w zakresie identyfikacji ryzyka operacyjnego i systemów zarządzania tym ryzykiem w wybranych bankach komercyjnych w Polsce. Dane do analizy zostały pozyskane ze sprawozdań finansowych za 2013 r. opublikowanych przez 10 banków komercyjnych, wybranych metodą ekspercką. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że we wszystkich badanych bankach dostrzegana jest ich ekspozycja na ryzyko operacyjne, przy świadomości braku możliwości jego całkowitego wyeliminowania. Zauważalne jest również to (chociaż występują pewne różnice w zakresie definicji), że banki opierają się na określeniu ryzyka operacyjnego wskazanym przez Komitet Bazylejski. Banki identyfikują także potrzebę posiadania systemów zarządzania tym ryzykiem i dostrzegają konieczność ich systematycznej poprawy, polegającej m.in. na: usprawnianiu procesu zarządzania nim, doskonaleniu metod i narzędzi monitorowania, aktualizacji bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, wdrożeniu systemu samooceny czy regularnej walidacji systemu i modelu wyznaczania wymogu kapitałowego.
Year
Volume
275
Issue
1
Pages
103-128
Physical description
Dates
published
2015-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.