PL EN


2015 | 278 | 4 | 137-157
Article title

Wpływ nadzoru korporacyjnego na transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w Polsce

Content
Title variants
EN
The Impact of Corporate Governance on the Transparency of Executive Remuneration Policy in Public Banks in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article seeks to assess the transparency of remuneration policy vis-à-vis senior executives in Polish banks from 2005 to 2013 based on a sample of 16 banks listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The study attempts to identify factors that determine the transparency of executive remuneration policy. This is measured by an index based on the level and structure of remuneration, along with the policy on variable components of executive pay, the functioning of board compensation committees, and long-term incentive programs based on shareholding. The authors find that WSE-listed banks are steadily increasing the disclosure of their remuneration policies. The biggest changes in this area occurred in 2012 as a result of new regulations, the authors note. The study shows that there is a positive relationship between the disclosure of executive remuneration policies and corporate governance mechanisms such as compensation committees as well as the role of pension funds in the banks’ ownership structures. The degree of ownership concentration may indirectly affect the transparency of executive remuneration policy through corporate governance processes and mechanisms that banks operating in Poland borrow from markets where their parent companies are listed, the authors say. They add that the most transparent executive remuneration policies exist in banks controlled by investors from English-speaking countries. An above-average level of remuneration policy disclosure has been observed in large banks and those whose CEOs receive higher pay than their counterparts in other banks.
PL
Celem artykułu jest ocena transparentności polityki wynagradzania członków kadry zarządzającej banków w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone dla lat 2005-2013 na próbie 16 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu została podjęta próba identyfikacji czynników determinujących poziom transparentności polityki. W tym celu został skonstruowany indeks transparentności na podstawie informacji odnoszących się do: wysokości i struktury uposażenia członka zarządu banku, polityki zmiennych składników wynagrodzenia, funkcjonowania komitetu radu nadzorczej ds. wynagradzania oraz długoterminowych programów motywacyjnych opartych na własności. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie kilku prawidłowości. Banki stopniowo zwiększają zakres ujawnień polityki wynagrodzeń. Największe zmiany miały miejsce od roku 2012, co wynika z nowych regulacji prawnych. Zgodnie z przewidywaniami pozytywny wpływ na zakres ujawnień wynagrodzeń mają takie standardy nadzoru korporacyjnego jak: wielkość rady, aktywność komitetu ds. wynagrodzeń oraz udział w akcjonariacie banku otwartych funduszy emerytalnych. Stopień koncentracji własności może wpływać na transparentność w sposób pośredni, poprzez narzucanie bankom w Polsce standardów, które obowiązują na rynkach ich inwestorów strategicznych. Najbardziej przejrzysta polityka wynagradzania występuje w bankach kontrolowanych przez inwestorów z krajów anglosaskich, które charakteryzują się największą dywersyfikacją własności. Większy od przeciętnego poziom ujawnień polityki wynagradzania został zaobserwowany w dużych bankach oraz w tych bankach, w których prezesi zarządu otrzymują relatywnie wyższe wynagrodzenia.
Year
Volume
278
Issue
4
Pages
137-157
Physical description
Dates
published
2015-08-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.