PL EN


2015 | 275 | 1 | 147-169
Article title

Incentives for Attracting FDI: The Case of the Lodz Region

Content
Title variants
PL
Znaczenie zachęt dla przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przykład regionu łódzkiego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest ocena roli zachęt, jakie stosuje samorząd terytorialny aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne do województwa łódzkiego. Podstawę do wyciągania wniosków stanowią wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (PKZ), które zainwestowały w regionie oraz wśród jednostek samorządu terytorialnego, które gościły te podmioty. W celu rozpoznania prawidłowości wykorzystano metody i testy statystyczne. Do najważniejszych należał współczynnik eta. Posłużył on do oceny zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do powiatów województwa łódzkiego a zachętami inwestycyjnymi stosowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Metoda ta pozwoliła na weryfikację hipotezy dotyczącej istotności powiązań statystycznych pomiędzy badanymi zmiennymi. Z przeprowadzonego badania wynika, że większość samorządów zabiegała o inwestorów bez względu na to, czy pochodziły z kraju czy z zagranicy. Nieliczne gminy i powiaty posiadały ofertę wsparcia adresowaną wyłącznie do PKZ. Tylko 7% samorządów proponowało pomoc finansową, której najpopularniejszą formą były ulgi w podatkach i opłatach lokalnych. Znacznie więcej stosowało różne zabiegi promocyjne. Wyniki badania wskazują, że zachęty inwestycyjne miały drugorzędne znaczenie dla napływu BIZ do gmin i powiatów województwa łódzkiego. Zachęty nie były również czynnikiem przesądzającym o kontynuowaniu przez PKZ działalności w regionie.
EN
The paper studies the role of incentives provided by local government units (LGUs) in attracting foreign direct investment (FDI) to Poland’s Lodz province. The authors draw conclusions based on the results of a direct study using two types of questionnaires, one for foreign investors in the province and the other for LGUs. To ensure the accuracy of the study, the authors conducted an array of statistical surveys and tests. The eta correlation coefficient was among the most important measures, the authors say. It was used to assess the relationship between the inflow of FDI to Lodz province and the investment incentives offered by local government. The method helped verify a hypothesis concerning the significance of statistical relationships between the analyzed variables. The obtained results demonstrate that most LGUs were interested in attracting investors, both Polish and foreign, the authors note. Incentives targeted exclusively at foreign investors were rare, according to the authors. Financial incentives were offered by only 7% of the districts and counties. Tax relief and allowances in property fees and local charges were the most popular types of financial incentives. Many LGUs resorted to various promotional methods. The results of the study show that investment incentives were of secondary importance to the inflow of FDI to Lodz province, the authors conclude. Nor was this kind of support a key factor behind the decisions of foreign investors to continue operating in the region.
Year
Volume
275
Issue
1
Pages
147-169
Physical description
Dates
published
2015-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.