PL EN


2014 | 273 | 5 | 5-28
Article title

Kontrowersje wokół koncepcji krzywej Phillipsa

Authors
Content
Title variants
EN
The Phillips Curve Controversy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the controversy among economists over the so‑called Phillips curve, which shows the relationship between unemployment and inflation in an economy. The complexity of mechanisms that govern the economy causes inflation and unemployment to be mutually interdependent, the author notes. The relationship between these two indicators has been the subject of economic research since the 1950s when the Phillips curve was first commonly applied. The article consists of an introduction, three main parts, and a summary. The first part analyzes the position and slope of different versions of the Phillips curve. The second part focuses on the controversy surrounding the hypothesis of rational expectations and the equilibrium unemployment rate. The third part attempts to answer the question whether the Phillips curve should continue to be used in modern macroeconomic analysis. The article ends with a summary and conclusions. The author concludes that the Phillips curve may take various shapes in both the short and long run depending on the type of inflation, which can be of either the demand­‑pull or cost­‑push variety, and the fact whether its positive consequences outweigh negative ones or vice versa. In addition, Grabia argues that the Phillips curve in its extended versions can still be used as an effective analytical instrument in macroeconomics.
PL
Złożoność mechanizmów rządzących gospodarką powoduje, że najważniejsze kategorie makroekonomiczne, do których należy zaliczyć ­m.­in. inflację i bezrobocie, z reguły są współzależne. Analiza związków między tymi wielkościami jest przedmiotem badań ekonomistów mniej więcej od lat 50. XX w. Od tego czasu niezmiennie dużą popularnością cieszy się tzw. krzywa Phillipsa. Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji, jakie wywołuje ona wśród teoretyków ekonomii. Artykuł składa się z wprowadzenia, trzech części zasadniczych oraz podsumowania. W części pierwszej zanalizowano problem dotyczący położenia i nachylenia różnych wersji krzywej Phillipsa. W części drugiej przedstawiono kontrowersje związane z hipotezą racjonalnych oczekiwań oraz stopą bezrobocia równowagi. W części trzeciej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy krzywa Phillipsa nadal powinna być wykorzystywana we współczesnych analizach makroekonomicznych. Artykuł zakończono podsumowaniem zawierającym wnioski końcowe. Stwierdzono w nich m.in., że krzywa Phillipsa może przyjmować różne kształty zarówno w okresie krótkim, jak i długim. Zależy to bowiem od rodzaju inflacji, która może być popytowa lub kosztowa, oraz od tego, czy przeważać będą jej pozytywne, czy negatywne następstwa. Ponadto podkreślono, że krzywa Phillipsa w rozszerzonych wersjach nadal może być skutecznym narzędziem analitycznym, stosowanym w makroekonomii.
Year
Volume
273
Issue
5
Pages
5-28
Physical description
Dates
published
2014-10-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100869
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.