PL EN


2014 | 274 | 6 | 57-80
Article title

Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011

Content
Title variants
EN
Determinants of Key Labor Market Variables in Polish Counties in 2002–2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article seeks to endogenize selected labor market variables-such as labor productivity, real gross wages, and changes in the unemployment rate-for Poland at the county level in 2002–2011. The authors analyze the impact of a number of determinants on these variables. The study is based on conclusions resulting from theoretical models, including those of economic growth and a model of efficiency wages, as well as conclusions resulting directly from the definition of the unemployment rate. The analyses were carried out using panel data generated for all of Poland’s 379 counties as well as within selected groups of rural counties (314) and municipal counties (65) for a period from 2002 to 2011. Spatial econometric methods-regression equations with fixed effects and switching variables-were used for the analyses. The data were retrieved from Poland’s Central Statistical Office (GUS), and the authors’ own estimates were also used. The results of the empirical research conducted in the paper confirmed conclusions resulting from theoretical considerations, the authors say. They add that the parameters estimated in the paper varied among the studied groups and methods of estimation. As expected, labor productivity, for example, depended on technical devices, total factor productivity, and the rate of technological progress, the authors note. Relative real gross wages were explained by the unemployment rate and relative labor productivity. The increase in the unemployment rate resulted from variations in unemployment rates recorded in the previous year and from real GDP growth, the authors say.
PL
Celem artykułu jest próba endogenizacji wybranych zmiennych rynku pracy takich jak wydajność pracy, płace realne brutto czy przyrost stóp bezrobocia w Polsce na poziomie powiatów w latach 2002–2011. Dokonano zatem analizy wpływu wybranych determinant na wyżej wymienione zmienne bazując na wnioskach wynikających z modeli teoretycznych takich jak: modele wzrostu gospodarczego, modelu płac efektywnościowych oraz, jak w przypadku przyrostu stóp bezrobocia, bezpośrednio z definicji stopy bezrobocia. Analizy prowadzono opierając się na danych panelowych z lata 2002–2011 dla wszystkich (wówczas) powiatów (379) Polski a także w wyodrębnionych grupach powiatów ziemskich (314) i grodzkich (65), wykorzystując metody ekonometrii przestrzennej – równania regresji z efektami indywidualnymi (fixed effect) i zmiennymi przełącznikowymi. Dane uzyskano z GUS, jak i bazowano na danych oszacowanych przez autorów. Przeprowadzone analizy wykazały, że przyjęte determinanty w badaniach empirycznych potwierdzają wnioski wynikające z rozważań teoretycznych, przy czym oszacowane parametry były zróżnicowane w zależności od przyjętej grupy oraz metody estymacji. Zatem wydajność pracy była determinowana przez techniczne uzbrojenie pracy, wyjściowy poziom łącznej produktywności czynników produkcji i przez stopę postępu technicznego. Względne płace realne brutto były objaśniane przez stopę bezrobocia i względną wydajność pracy. Przyrosty stopy bezrobocia wynikały zaś ze zmienności stóp bezrobocia notowanych w poprzednim roku i ze stopy wzrostu realnego PKB.
Year
Volume
274
Issue
6
Pages
57-80
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100881
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.