PL EN


2014 | 272 | 4 | 101-119
Article title

Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo

Authors
Content
Title variants
EN
Excessive Sovereign Debt Outstanding in Advanced Economies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author sets out to demonstrate that the United States and eurozone economies are suffering from insufficient international competitiveness and that their competitive position has not improved despite repeated attempts at boosting it. These unsuccessful attempts have been offset through sustaining effective demand in the real economy at the expense of worsened financial stability, the author says. In 2007, the United States and eurozone member states prevented their banking sectors from crashing by resorting to massive financial transfers. The private financial sector was strengthened at the expense of a rapid rise in public debt, Sulmicki notes, an operation that was largely financed through foreign portfolio investments. This has resulted in a feeling of unease among potential investors, amplified by rating agency evaluations reflecting the increasing risk of portfolio investments in developed country bonds. The question is what the future of indebted developed countries that have been unable to implement the necessary adjustment processes will be, the author says. Many of these countries are finding it increasingly difficult to sustain a policy of increasing debt levels and the amount of currency in circulation. They have been unable to increase their competitiveness because the governments are not willing to radically decrease the population’s standard of living. Such an approach leads to continued labor market problems and a rapid pauperization of the middle classes, a process that entails growing social dissatisfaction, Sulmicki concludes.
PL
Celem artykułu jest pokazanie, opierając się na danych liczbowych, skali zmian, jakie na przestrzeni ostatnich kilu lat zaszły w krajach tworzących czołówkę gospodarki światowej w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez kraje mniej zamożne, lecz zajmujące coraz bardziej znaczącą pozycją z uwagi na dynamiczny rozwój. Zmiany zachodzące w czołówce krajów tworzących gospodarkę światową są przełomowe. Kraje członkowskie strefy euro i USA są nadmiernie zadłużone z powodu zbyt małej międzynarodowej konkurencyjności wytwarzania, której nie udaje się zwiększyć mimo podejmowanych prób. Skutki braku sukcesów w osiągnięciu pożądanej konkurencyjności łagodzone są przez podtrzymywanie popytu efektywnego w gospodarce realnej kosztem pogarszającej się stabilności finansowej. Po 2007 r. USA i kraje członkowskie strefy euro chroniły swoje sektory bankowe przed załamaniem spowodowanym przez wielkie transfery finansowe. Wzmocnienie prywatnego sektora finansowego odbyło się kosztem szybkiego wzrostu długu publicznego, finansowanego w dużej mierze napływem zagranicznych inwestycji portfelowych. Rosnące zadłużenie wzbudzało zaniepokojenie potencjalnych inwestorów. Zaniepokojenie wzmacniały pogarszające się oceny agencji ratingowych, odzwierciedlające rosnące ryzyko dla inwestycji portfelowych w papiery dłużne bardzo zadłużonych krajów rozwiniętych. W procesie tym ważną rolę odegrała utworzona w Chinach agencja ratingowa Dagong Global Credit Rating Co., LTD, której oceny od lipca 2010 r. są dostępne w internecie. W styczniu 2014 r. agencja Dagong opublikowała stan długu publicznego w relacji do PKB oraz do dochodów budżetowych w 99 krajach. Kraje te podzielono na grupy. Interesujący jest skład dwóch grup. Jedną, stanowią kraje o bardzo dużym zadłużeniu, które desperacko poszukują kredytów na międzynarodowym rynku kapitałowym. W skład tej grupy wchodzą kraje, które jeszcze dekadę temu stanowiły przykład zdrowia gospodarczego i stabilności finansowej (USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania oraz większość krajów członkowskich strefy euro). Drugą grupę stanowią kraje rozwijające się, posiadające nadwyżki kapitałowe, które są potencjalnymi kredytodawcami dla poprzedniej grupy krajów. Jeszcze dekadę temu większość tych kredytodawców była krajami wyczerpanymi kryzysami walutowymi, a część z nich nawet była zagrożona bankructwem, np. Argentyna, Brazylia, Indonezja, Tajlandia i Malezja. Powstaje pytanie, jaka będzie przyszłość zadłużonych krajów rozwiniętych gospodarczo, które nie są w stanie dokonać koniecznych procesów dostosowawczych w celu poprawienia swojej międzynarodowej konkurencyjności. Coraz trudniej jest im kontynuować politykę zwiększania zadłużenia i wzrostu podaży pieniądza w międzynarodowym obiegu. Nie mogą zwiększyć swojej konkurencyjności, gdyż ich rządy nie mają społecznego przyzwolenia na drastyczne obniżenie stopy życiowej ludności. Utrzymywanie tej sytuacji prowadzi do utrwalania się trudności na rynku pracy oraz narastającej pauperyzacji klasy średniej i w efekcie do narastania niepokojów społecznych.
Year
Volume
272
Issue
4
Pages
101-119
Physical description
Dates
published
2014-08-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.