PL EN


2013 | 261 | 1-2 | 109-125
Article title

Overcoming the Divergence Between the National Fiscal Policies in the EU

Authors
Content
Title variants
PL
Dążenia do ujednolicenia narodowych polityk fiskalnych w UE
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja, przedstawienie głównych osiągnięć i porażek oraz analiza potencjalnych scenariuszy związanych z prowadzeniem polityki fiskalnej w ramach regionalnej i ponadnarodowej organizacji sui generis – Unii Europejskiej. Autor weryfikuje stanowiska państw członkowskich wobec przekazania na poziom wspólnotowy narzędzi polityki fiskalnej. W tym kontekście, przedstawione zostają wady i zalety (potencjalnej) wspólnej unijnej polityki fiskalnej, na których ocenę wpływają czynniki tymczasowe takie, jak kryzys finansowy. Starając się dokonać rzetelnej i kompleksowej analizy, autor odnosi się do aktualnej sytuacji gospodarczej i skutków kryzysu, jak również do przeszłych (rozpoczynając od lat 70. XX w.) głównych wyzwań, osiągnięć i przeszkód w prowadzeniu zrównoważonej polityki budżetowej. Przyjęta przez autora metodologia opiera się na podejściu analitycznym, które umożliwia ocenę wspólnych działań państw członkowskich na rzecz ujednolicenia narodowych polityk fiskalnych oraz zbadanie „stosowności” przyjętych środków antykryzysowych. Ponadto, w celu przedstawienia różnorodności kultur politycznych, preferencji i wyzwań wynikających z wielkości gospodarek narodowych autor stosuje metodę porównawczą. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż rządy państw członkowskich dostrzegają potrzebę większej elastyczności w negocjacjach nad ujednoliceniem polityk fiskalnych na poziomie UE i są w stanie ograniczyć swoją „fiskalną suwerenność” (vide: osiągnięcia szczytów antykryzysowych). Niemniej jednak, „dalsze przekazanie kompetencji fiskalnych” czy „jedność fiskalna” nie oznaczają (przynajmniej na razie) całkowitego pozbawienia rządów narodowych kontroli nad sprawowanie polityki fiskalnej.
EN
The article discusses the main achievements and failures of fiscal policy in the European Union. It also examines potential scenarios for EU fiscal policy. The article looks at how EU member states approach the idea of transferring fiscal policy tools from the national to the EU level. In this context, the author discusses the advantages and disadvantages of a common EU fiscal policy. The assessment of this policy is influenced by temporary factors such as a financial crisis. To offer a broader picture, the author analyzes the current economic situation in the EU and the implications of the latest financial crisis. The article also refers to past challenges, achievements and obstacles to a sustainable fiscal policy, starting from the 1970s. The methodology adopted by the author is based on an analytical approach that makes it possible to assess the collective efforts of member states to harmonize their national fiscal policies. The adopted method also makes it possible to examine the adequacy of anti-crisis measures taken by member states. In addition, the author uses a comparative method to present the diversity of political cultures, preferences and challenges stemming from the size of national economies. The results of the analysis show that the governments of individual member states are aware of the need for greater flexibility in negotiations on harmonizing fiscal policies at the EU level and are ready to reduce their fiscal sovereignty (as evidenced by the outcomes of anti-crisis summits). However, a further transfer of fiscal powers or fiscal unity do not mean that national governments will be completely deprived of control over fiscal policy, at least not for now, the author says.
Year
Volume
261
Issue
1-2
Pages
109-125
Physical description
Dates
published
2013-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.