PL EN


2012 | 253 | 1-2 | 41-64
Article title

Bankowość transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Cross-Border Banking in Central and Eastern Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper looks at cross-border banking as a mode of providing banking services. It offers an overview of World Trade Organization and European Union regulations on the internationalization of banks. Both legal systems recognize cross-border banking as equivalent to other modes of financial services supply, the author says. The empirical analysis focuses on the banking sectors of 10 Central and Eastern European countries from 1998 to 2010. The role of cross-border banking services as a percentage of the total volume of loans/deposits makes it possible to conclude that the interbank markets are integrated across borders, Kruszka says. The retail banking sectors are dominated by banks that have established a local presence. The paper also examines the determinants of cross-border bank flows for the nonfinancial sector. The author uses panel data techniques. The empirical results suggest that GDP growth, the exchange rate, and financial turbulence are the most important factors behind changes in cross-border lending. The growth of cross-border deposits depends on the difference between the interest rates and the depreciation of the borrower country’s currency.
PL
Celem artykułu jest analiza transgranicznego świadczenia usług bankowych. Z tego względu przedstawiono podstawowe regulacje prawne Światowej Organizacji Handlu oraz Unii Europejskiej. Oba systemy prawne dopuszczają tę formę internacjonalizacji banków. W analizie empirycznej skupiono się na sektorach bankowych dziesięciu państw z Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2010. Udziały bankowych usług transgranicznych w całkowitym wolumenie depozytów lub kredytów sugerują znaczącą międzynarodową integrację rynku międzybankowego. Bankowość detaliczna jest nadal domeną banków obecnych kapitałowo w badanych państwach. W artykule zaprezentowano również informacje o determinantach transgranicznego świadczenia usług bankowych dla podmiotów niefinansowych. W tym celu oszacowano panelowe funkcje regresji. Uzyskane wyniki wskazują na zależność dynamiki kredytów od stopy wzrostu gospodarczego, zmian kursu walutowego oraz zaburzeń na rynku finansowym. Zmiany wartości depozytów są determinowane dynamiką kursu walutowego oraz różnicą w poziomach stóp procentowych w kraju i strefie euro.
Year
Volume
253
Issue
1-2
Pages
41-64
Physical description
Dates
published
2012-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_101009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.