Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 4 | 342-357

Article title

Vliv judikatury Soudního dvora EU na unijní právo

Content

Title variants

EN
The influence of the EU court of justice case-law on union law

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Soudní dvůr EU je soudním orgánem Evropské unie, který v sobě kombinuje roli ústavního, nejvyššího a správního soudu. Jeho vliv na podobu unijního práva a postavení Evropské unie vůbec je nezpochybnitelný. Článek se proto snaží najít odpověď na otázku, jak došlo k tomu, že tento soudní orgán, tedy nikoli primárně orgán normotvorný, si takové významné postavení získal. Zkoumá přitom faktory, které mu to umožnily – mimo jiné samotné znění Smluv, mnohojazyčnost Unie a samozřejmě také řízení o předběžné otázce, jež v mezinárodním právu unikátním způsobem propojuje soudy členských států a Soudní dvůr, tedy orgán mezinárodní organizace. V návaznosti na to se článek také snaží najít odpověď na otázku, zda svou rozhodovací činností nevybočuje ze svých kompetencí, které mu byly Smlouvami svěřeny. V tomto ohledu je potřeba se zamýšlet nejen nad tím, zda jeho činnost odpovídá kompetenčnímu zmocnění v ustanoveních Smluv přímo mu svěřující pravomoc, ale také zda nenarušuje institucionální rovnováhu v Unii, tedy obdobu dělby moci ve státě, a nezasahuje tak do kompetencí jiných unijních orgánů. V příspěvku je také diskutována otázka legitimity (normotvorné) činnosti Soudního dvora.
EN
The EU Court of Justice is the judicial institution of the European Union and combines the role of a constitutional, supreme and administrative court. Its impact on the Union law and status of European Union is unquestionable. The article therefore aims to find an answer to the question, how it came about that this judicial institution, thus not primarily a legislative institution, gained such an important position. It examines the factors that enabled him to accomplish that – including the wording of the Treaties, multilingualism of the Union and of course the preliminary reference procedure, which connects in a unique way the courts of member states and the Court of Justice, i.e. a body of an international organization. Subsequently, the article aims to answer the question, if, with its decision-making, the Court does not overstep the competences vested by the Treaties. In this respect, it is necessary to take into consideration not only whether its decision- making is in accordance with the respective provisions of the Treaties which directly give competence to the Court, but also whether it does not collide with the institutional balance of the Union, i.e. the analogue of the separation of powers in a state, and does not interfere with competences of other EU institutions. In the article the question of legitimacy of the (law-making) activity of the Court of Justice is discussed, too.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e0013a2d-86cc-4f74-b297-e499630a3c76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.