PL EN


Journal
2014 | LXII | 5 | 466-471
Article title

Der Liegnitzer Maler Tobias Willmann - der unbekannte Bruder Michael Willmanns

Authors
Content
Title variants
CS
Lehnický malíř Tobias Willmann - neznámý bratr Michaela Willmanna
EN
Tobias Willmann : A Painter and the Forgotten Brother of Michael Willmann
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
There are several monographs on Michael Willmann, but none of them mentions that he had a brother in Silesia who was also a painter. Tobias Willmann was born in Královec around the year 1624. He became a master painter and a burgher in the town of Legnica on 23 December 1658. His family were committed members of the Protestant parish of Liebfrauenkirche (Church of the Holy Virgin). The painter had all his children baptised there: two sons and five daughters. Around 1660 he became the head of the local painters’ guild. He regularly received commissions from the town council. The commissions ranged from simple painting assignments to major, important projects, but mostly he received trade work. The only paintings still in existence that belong to Tobias Willmann can be found in the Church of the Holy Trinity in Miłoradzice in lower Silesia. They are paintings of scenes from the Old and the New Testament. Authorship is attributed to Willmann on the basis of a signature on the main altar. On the question of why the two brothers never worked together, it can be assumed that there were deep differences between them. Michael Willmann was a convert to Catholicism, which would have been difficult for his brother, devoted to the Protestant Church, to accept, they adopted very different life styles, and they were both successful in their careers early on. Tobias Willmann’s circumstances, however, gradually worsened. The Master of Lehnice died on 4 September 1702 and left large debts behind. The fate of Tobias Willmann is a typical example of the life of a Silesian painter: he had close ties to his Church, his guild, and his town, he enjoyed high social status, and he had a large, prosperous workshop. Nevertheless, the one who determined and defined the future development of baroque painting in Silesia was Michael Willmann, while his brother in Lehnice was forgotten.
CS
O Michaelu Willmannovi existuje několik monografií, avšak žádná z nich se nezmiňuje o tom, že měl bratra Tobiase, který byl rovněž malířem ve Slezsku. Tobias Willmann se narodil v Královci kolem roku 1624. Mistrem a měšťanem v Lehnici se stal 23. prosince 1658. Jeho rodina byla věrná protestantské farnosti při Liebfrauenkirche (kostel sv. Marie). Malíř zde nechal pokřtít všechny své děti: dva syny a pět dcer. Kolem roku 1660 se stal představeným malířského cechu. Pravidelně dostával zakázky od městské rady. Zadání se lišila od jednoduchých prací pro natěrače až po velké seriózní projekty, řemeslné práce však převažovaly. Jediné existující malby, které patří Tobiasi Willmannovi, můžeme nalézt v kostele Nejsvětější Trojice v dolnoslezské obci Miłoradzice. Zobrazují scény z Nového i Starého zákona. Autorství výzdoby je mistru z Lehnice přisuzováno na základě signatury na hlavním oltáři. Na otázku, proč spolu bratři nikdy nespolupracovali, lze uvést domněnku, že mezi nimi panovaly hluboké neshody. Jednak Michael Willmann konvertoval ke katolické víře, což mohlo být pro jeho bratra oddaného protestantské církvi obtížně přijatelné, a jednak si oba vybrali asi zcela odlišný životní styl a už od počátku oba ve svých kariérách uspěli. Situace Tobiase Willmanna se však posléze zhoršila. Mistr z Lehnice zemřel 4. září 1702 a zanechal po sobě velký dluh. Osud Tobiase Willmanna je typickým příkladem životopisu slezského malíře: byl úzce spjat se svou církví, cechem a městem, měl vysoké společenské postavení a velkou, dobře prosperující dílnu. Je však nepopiratelné, že tím, kdo určil a definoval další vývoj slezské barokní malby, byl Michael Willmann, zatímco jeho lehnický bratr zůstal zcela zapomenut.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
5
Pages
466-471
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.e00ac4af-e865-4f8a-a4ec-774d67ec31a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.