Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 3 | 1-11

Article title

Česká verze škály Experiences in Close Relationships (ECR) : pilotní studie posouzení vztahové vazby v dospělosti

Content

Title variants

EN
The Czech version of the Experience in Close Relationships scale (ECR) : a pilot study of assessment of attachment in adulthood

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Teorie vztahové vazby (attachment) patří mezi vlivné koncepce vývojové a klinické psychologie. V naší studii jsme se soustředili na návrh českého překladu škály Experiences in Close Relationships (ECR), která patří mezi autoritativní nástroje měření dvou základních dimenzí vztahové vazby (úzkostnosti a vyhýbavosti) v dospělosti. Snažili jsme se postupovat v souladu s metodikou překladu, která byla využita v jiných evropských zemích (Alonso-Arbiol et al. 2007, 2008). V rámci pilotní studie jsme se rozhodli porovnat výsledky sebehodnocení českých a amerických studentů psychologie. Zjišťovali jsme taktéž vnitřní konzistenci českého překladu škály. Mezi souborem českých a amerických studentů psychologie jsme nezjistili žádné statisticky signifikantní rozdíly, což částečně podporuje předpoklad o kulturní přenositelnosti škály. Toto zjištění je v souladu s dosavadními výsledky podobných studií v evropských zemích. Dospěli jsme také k relativně uspokojivým koeficientům vnitřní konsistence. V diskusi upozorňujeme na problematická místa překladu a navrhujeme podněty pro další možný vývoj této škály.
EN
The attachment theory has been regarded as an influential approach in developmental and clinical psychology. Our study is focused on the proposal of a Czech translation of the Experiences in Close Relationships scale (ECR), which is one of the authoritative instruments to measure the two basic dimensions of attachment (attachment anxiety and attachment avoidance) in adulthood. We tried to conduct the translation procedure in accordance with methodology of other European studies (Alonso-Arbiol et al. 2007, 2008). In our pilot study we compared the self-assessment results of Czech and American psychology students. We also investigated the internal consistency of the Czech version of the ECR. We found no statistically significant differences between the Czech and American groups, which partially supports the assumption of cultural transferability of the ECR. This finding proved consistent with similar previous studies in European countries. We also gained relatively satisfactory coefficients in the internal consistency. In the discussion we point out the problematic areas of the translation and suggest possible incentives for further development of the scale.

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

1-11

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e0855986-b964-4044-a46a-a857ef489ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.