Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 68 | 2 | 154-171

Article title

Compression and riddlecraft: on Pavel Büchler's 'Small sculptures'

Authors

Content

Title variants

CS
Zhuštění a umění hádanky: malé sochy Pavla Büchlera

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article provides the first sustained exploration of an important group of works by the Czech artist, Pavel Büchler. Büchler’s ‘small sculptures’, produced between 2006 and 2015, employ remarkably modest means to bear tellingly upon a wide range of cultural, political, and philosophical problems. The works are composed of simple, everyday found objects — a pencil stub, a coin, a cigarette lighter, a discarded paint tube — all of which are inscribed with language and with traces of their former use. Enigmatic and elliptical, these works draw their significance from the shared histories, cultural traditions and social experiences to which they make reference, serving to pose precise questions regarding the meanings of such collective formations, and their relationship to art’s particular kind of work. Developing the idea of ‘compression’, a term borrowed from the analysis of poetry, the article elucidates the ways in which the ‘small sculptures’ open onto some of the most pressing problems for contemporary art: the relationship between art and aesthetic experience after the readymade and conceptualism; the transactions between visual art and literature, and particularly modern poetry; the problem of interpretation, its movements and its limits; and the tense relationship between artistic autonomy and political engagement. The ‘small sculptures,’ four of which are engaged with closely here, constitute a critique of both the reliance of much contemporary art upon big budgets and spectacular effects, and of the insistence that art directly articulate statements of ideological commitment. Drawing upon theoretical resources developed by Georges Perec, Theodor Adorno and Václav Havel, for example, the text articulates the ways in which Büchler’s works possess a strange kind of density, in the manner of a rebus or a riddle. They embody art’s capacity to speak otherwise and demonstrate how much can be done with what is apparently very little indeed.
CS
Tento článek je první systematickou analýzou důležitého souboru děl českého umělce Pavla Büchlera. Büchlerovy „malé sochy” z let 2006–2015 se s využitím minimálního množství výrazových prostředků obracejí k široké škále kulturních, politických a filozofických problémů. Základem těchto prací jsou jednoduché, nalezené předměty každodenní potřeby — zbytek tužky, mince, zapalovač, vyhozené tuby od barev, které nesou stopy svého předchozího užívání. Význam těchto enigmatických a náznakových děl vychází ze sdílených historií, kulturních tradic a společenských zkušeností, k nimž odkazují. Büchlerovy artefakty kladou přesné otázky týkající se smyslu těchto kolektivních představ a jejich vztahu k určitému druhu práce, která je vlastní umění. Text vychází z pojmu zhuštění vypůjčeného z analýz poezie a osvětluje způsoby, jimiž se tyto „malé sochy“ dotýkají některých nejaktuálnějších problémů současného umění, jako například vztahu mezi uměním a estetickou zkušeností po vynálezu ready-made a po konceptualismu, interakcí mezi výtvarným uměním a literaturou a zejména moderní poezií, problému interpretace, jejích posunů a omezení, nebo napjatého vztahu mezi uměleckou nezávislostí a politickou angažovaností. „Malé sochy“, z nichž čtyři jsou zde podrobně analyzovány, představují kritiku závislosti většiny současného umění na velkých rozpočtech a vytváření velkolepých efektů a zároveň tvrzení, že umění má přímo vyjadřovat ideologické postoje. Na základě teoretické opory o texty Georga Perece, Theodora Adorna nebo Václava Havla text zkoumá zvláštní významovou hutnost Büchlerových děl, která připomíná rébus nebo hádanku. Tato díla ztělesňují schopnost umění mluvit vlastním jazykem a ukazují, jak mnoho se dá vytvořit ze zdánlivě nepatrných zdrojů.

Keywords

Journal

Year

Volume

68

Issue

2

Pages

154-171

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e12a0a58-6cb8-4dd7-a253-629fe670757d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.