Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 2 | 205-219

Article title

Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii

Authors

Content

Title variants

EN
The Methods of Deduction and Induction in Social-scientific Methodology

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Článok porovnáva chápanie metód dedukcie a indukcie, s ktorým pracujú vybrané texty zo spoločenskovednej metodológie, s poňatím týchto metód, o ktoré sa opiera moderná logika. Ukazuje, že viaceré príručky spoločenskovedného výskumu vychádzajú zo zastaranej koncepcie, podľa ktorej dedukcia predstavuje „postup od všeobecného k jednotlivému" a indukcia „postup od jednotlivého k všeobecnému". V niektorých prípadoch sa tiež obe metódy chybne stotožňujú s metódami výstavby teórie, prípadne sa dvojica dedukcia - indukcia mylne spája s dvojicou kvantitatívny - kvalitatívny výskum. Článok upozorňuje na niektoré problematické dôsledky takého postupu a navrhuje jednoduché riešenia.
EN
The paper compares the notions of ‘deduction' and ‘induction' as used in social-scientific methodology with the ones used in modern logic. Several guides in the methodology of social research take the antiquated view of deduction as proceeding ‘from the general to the particular' and of induction as proceeding ‘from the particular to the general'. In some cases, the methods are also misunderstood as methods of theory construction (rather than methods of inference), or they are mapped onto the quantitative - qualitative divide. The paper points out some of the problems resulting from this approach and proposes some simple solutions.

Year

Volume

38

Issue

2

Pages

205-219

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e1c335f9-8e1e-4a29-a667-9ddf23cf3842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.