Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 3 | 2 | 203-212

Article title

Ženy středověké Rusi : možnosti a limity ruské gender history

Content

Title variants

EN
The women of medieval Rus : the possibilities and limits of russian gender history

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek pojednává o jednom ze směrů v soudobé ruské historiografii - gender historii, specificky pak o gender historii středověké Rusi. Pramenná základna pro výzkum genderových aspektů ruské společnosti do 15. století má specifický charakter a je daleko méně rozsáhlá a různorodá než materiály pocházející z katolické části Evropy, což znamená, že mnohé problémy, které budí zájem historiografie na Západě, jsou v Rusku neřešitelné. Jakkoli mezi ruskými akademiky, podobně jako mezi jejich západními kolegy, probíhá intenzivní diskuse o gender historii, výzkum sám bývá zúžen na dějiny žen (women's history, istorichesaya feminologiya). Nadměrné zaměření výzkumu na ženská témata se projevuje nejen ve vztahu k jejich mužským protějškům, ale i v jisté izolaci od dalšího výzkumu dějin středověké Rusi. Ruská gender historie je nyní výrazně orientována na diachronní aspekty a studium individuálních izolovaných témat v průběhu velmi dlouhých časových úseků, někdy dokonce tisíciletí. Jeden z hlavních úkolů soudobé genderově orientované medievalistiky je tudíž věnovat větší pozornost synchronním aspektům, tj. integraci genderových témat do obrazu konkrétní epochy se všemi jejími specifickými kulturními a sociálními rysy a myšlenkovým klimatem.
EN
The article is concerned with one of the current directions in Russian historiography - gender history, and specifically gender history as applied to medieval Rus. The source base for research into gender aspects of society in Rus up to the 15th century has a specific character and is far less extensive and diverse than material from the Catholic part of Europe, which means that many problems that are engaging the interest of western historiography are essentially insoluble when it comes to Rus. Although there is intense discussion of gender history among Russian academics, as among their western counterparts, research has tended to be confined to the history of women (women's history, istorichesaya feminologiya). The excessive isolation of research on women's themes is manifest not only in relation to their male opposite pole, but in a certain separation from other research of the history of medieval Rus. Russian gender history is for the moment excessively orientated to the diachronnic aspect and studies individual isolated themes over very long time periods, sometimes even millennia. One of the main task of current gender-orientated medieval studies is therefore to pay greater attention to synchronic aspects, i.e. to the integration of gender themes into the image of a specific epoch with all its distinctive cultural and social features and mental climate.

Keywords

CS
EN

Discipline

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

203-212

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e24f7859-0595-4628-b9bc-16889f462ee9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.