Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 3 | 12-16

Article title

Je zájem a prospěch dítěte ještě stále hlavním hlediskem při zprostředkování náhradní rodinné péče?

Content

Title variants

EN
Are the interest and welfare of the child still major considerations in the procurement of substitute family care?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor se na základě zkušeností z činnosti v poradních sborech pro náhradní rodinnou péči zamýšlí nad současnými trendy, kdy se zprostředkování náhradní rodinné péče posunuje stále více do úřední roviny. Nejsou respektovány názory odborníků, například pediatrů, kteří bývají nařčeni z toho, že problematiku náhradní rodinné péče příliš medikalizují. A to přesto, že zdravotní stav dětí, navrhovaných do náhradní rodinné péče, se spíše zhoršuje, přibývá dětí s vážnými pozitivními nálezy (např. aktivní forma hepatitidy). Do evidence schválených žadatelů o NRP se dostanou téměř všichni, úředníci se bojí někoho označit za nevhodného, aby se dotyčná osoba neodvolala či si nestěžovala. Situace se může ještě zhoršit v budoucnu, budou-li profesionální pěstouni (tj. pěstouni na přechodnou dobu) přijímat jakékoliv dítě pouze na základě rozhodnutí soudu bez posouzení odborníků či poradního sboru. Není rovněž dořešena situace, kdo bude provádět lékařské a psychologické vyšetření dítěte, a jak se bude příslušná informace předávat novým rodičům, půjde-li dítě z profesionální pěstounské péče např. do osvojení. Není jasné, kdo připraví dítě na odchod z jedné rodiny do druhé. V rámci přechodné pěstounské péče hrozí dětem časté střídání rodin. To vše jde proti zájmu dítěte.
EN
Building on experiences in the Advisory Councils for foster care, the author reflects on current trends where mediation is increasingly shifting to an official level. Experts' opinions are not respected, pediatricians, for example, allegedly medicalize the problem of substitute family care etc. Although health problems of children suggested for substitute family care are more and more serious and the number of children with serious positive findings on examination (such as active hepatitis etc.) is increasing. Nearly all applications for registration as a substitute family care candidates are accepted − magistrates are afraid to evaluate someone as unsuitable because they fear that such person may make a protest and/or complaint. The situation may get even worse in the future if professional foster parents (e.g. foster care on a temporary basis) will accept children only on the basis of court´s judgment on placing a child in foster care without experts´ or an advisory board opinion. Moreover, it is not clear who will carry out medical and psychological examination of children and how this information will be communicated to new parents in a situation when a child goes from professional foster parents to adoptive parents. It is also not clear who will prepare a child for transition from one family to a new one. In case of foster care on a temporary basis there is also the risk that a child will repeatedly change families. All this goes against the best interests of the child.

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

12-16

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e4c8bced-6dcf-49c8-ba5d-599e8234ccec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.