Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 1 | 36-54

Article title

Poezie všedního dne ve fotografii

Authors

Content

Title variants

EN
The Poetry of Everyday Life in Photography

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století zaplavily československé noviny, obrazové časopisy, ale i fotografické publikace lehké a ideologicky nezabarvené snímky, později zařazené do takzvané poezie všedního dne. Přestože jde o významný fenomén v domácích dějinách fotografie, nebyla tématu doposud věnována žádná ucelená studie, ale pouze dílčí texty v syntetických pracích z dějin české fotografie. Právě tyto texty jsou jediným zdrojem informací o šíři autorského okruhu a zdrojích poezie všedního dne, jež byly nejčastěji spatřovány ve Skupině 42, dílu Henriho Cartier-Bressona a výstavě Lidská rodina. Je namístě těmto podnětům přiznat jistý význam, přesto je třeba k nim přistupovat kriticky – jako mnohem podstatnější se zdá negativní vymezení tehdejších fotografů vůči socialistickému realismu, což je muselo vést k tvorbě „bezkonfliktních“, tedy realistických a do značné míry i bezobsažných snímků. V předloženém textu vymezuji okruh autorů tvořících v duchu poezie všedního dne nejen na základě jejich konkrétních fotografií, ale také v souvislosti s publikováním těchto snímků v dobovém tisku i knihách. K nejdůležitějším autorům řadím pražské fotografy Jiřího Jeníčka, Václava Jírů, Ericha Einhorna, Josefa Illíka či doposud jen málo známého Borise Baromykina. Z brněnských fotografů uvádím Jana Berana, Miloše Budíka, Soňu a Vladimíra Skoupilovy a zčásti též dílo Josefa Tichého, Pavla Diase, Bohuslava Buriana či fotografie dvou výjimečných osobností, Karla Otto Hrubého a Viléma Reichmanna. Z fotografů olomoucké skupiny DOFO představuji Iva Přečka, Jana Hajna, Ruperta Kytku či Jaroslava Vávru, mimo tato centra je nutné jmenovat přinejmenším Marii Šechtlovou a Františka Dvořáka. V závěru studie se zabývám použitím fotografií vytvořených v duchu poezie všedního dne v dobovém tisku a naznačuji souvislosti mezi těmito fotografiemi a obrazovými publikacemi či filmem.
EN
In the late 1950s and early 1960s, the pages of Czechoslovak newspapers, illustrated magazines, and photographic publications were flooded with simple, unideological photographs that later collectively came to be described as‘poetry of everyday life’. Although this type of work was an important phenomenon in the history of Czech photography, there has never been a comprehensive study on this subject and it has been dealt with only in isolated texts published in compilations on the domestic history of photography. These texts are the only informational resource on the photographers of poetry of everyday life and their sources of inspiration, which were most often considered to be Skupina 42 the work of Henri Cartier-Bresson, and an exhibition titled ‘The Family of Man’ (Lidská rodina). These impulses are rightly recognised as significant, but they should be approached critically, as an even more significant factor appears to be how contemporary photographers defined themselves negatively vis-à-vis Socialist Realism, which led them to create‘uncontroversial’ and thus realistic, ‘unideological’ photographs. In this article, the author identifies the photographers who applied the spirit of poetry of everyday life to their work and does so not just based on the photographs themselves but also in relation to their publication in the contemporary press and books. The author ranks Jiří Jeníček, Václav Jírů, Erich Einhorn, Josef Illík, and the hitherto little known Boris Baromykin among the most important Prague photographers of poetry of everyday life. In Brno he notes Jan Beran, Miloš Budík, Soňa and Vladimír Skoupil, some of the photographs of Josef Tichý, Pavel Dias, and Bohuslav Burian, and the work of two exceptional figures, Karel Otto Hrubý and Vilém Reichmann. And in Olomouc he points to the work of Ivo Přeček, Jan Hajn, Rupert Kytka, and Jaroslav Vávra from the DOFO Group. Outside these centres, due mention is made of Marie Šechtlová and František Dvořák. The author concludes the study with a discussion of how photographs created in the spirit of poetry of everyday life were used in the contemporary press and comments on the links between these photographs and illustrated publications and film.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

1

Pages

36-54

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e55676f4-23cf-45c8-8825-f5d6374e16f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.