Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 16-29

Article title

Hodnota a význam manželství z hlediska věku

Content

Title variants

EN
The importance and value of marriage in terms of age

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Manželství v současné době silně konkuruje nesezdané soužití, proto jsme se převážně z demografického a sociologického hlediska zabývali problematikou zmapování změn v manželském chování u respondentů starších 20 let. Pro obšírnější přehled postojů obyvatel ČR k manželství jsme zvolili následující oblasti: subjektivně vnímané funkce manželství, podmínky před sňatkem, motivaci k manželství, očekávání od manželství, komunikaci o potřebách a přáních a rozdělení rolí v manželském vztahu. Ke sběru dat byl použit dotazník vlastní konstrukce založený na důkladné rešerši převážně tuzemské literatury. Získaná data byla testována analýzou hlavních komponent, jednofaktorovou analýzou rozptylu a Tukeyovým testem. Byly zjišťovány signifikantní rozdíly u respondentů 20-39 let a 60 a více let, přičemž tyto intervaly vychází z rozdělení dospělosti od Marie Vágnerové. Vzorek tvořilo celkem 199 respondentů, z toho 149 žen a 50 mužů. V manželství bylo 105 respondentů, svobodných 54, vdovec/vdova 10 respondentů, 12 bylo rozvedených a 18 respondentů mělo druha/družku. Výsledky analýz ukázaly statisticky významné rozdíly mezi respondenty 20-39 let a 60 a více let ve vnímaných funkcích manželství, v podmínkách před sňatkem, očekávání od manželství a rozdělení rolí v manželství.
EN
Marriage is currently in a strong competition with cohabitation, that’s why we focused on demographic and sociological aspects of changes in marital behavior among respondents older than 20 years. To get more comprehensive overview of the attitudes of the Czech population to marriage, we chose the following areas: a subjectively percieved function of marriage, the conditions before marriage, the motivation for marriage, the expectations of marriage, the communication about the needs and wishes and distribution of roles in the marital relationship. Data were collected using a questionnaire of our own design based on a thorough research of mainly local literature. The obtained data were tested by the principal component analysis, one-way analysis of variance and the Tukey test. We detected significant differences among respondents 20-39 years and respondents 60 and over, where these intervals are based on a division of adulthood by Marie Vágnerová. The sample consisted of 199 respondents (149 women and 50 men). There were 105 respondents in marriage, 54 singles, 10 were widowed, 12 were divorced, and 18 respondents had a companion/mate. Results of the analyses showed statistically significant differences among respondents aged 20-39 years, and 60 or more years in perceived functions of marriage, the conditions before marriage, expectations of marriage and division of roles in marriage.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

16-29

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e893c123-d5ce-4da3-aedb-28535dcb19d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.