PL EN


2010 | 6(77) | 33-46
Article title

DIRECTIONS OF CHANGE IN THE CIVIL SERVICE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

Content
Title variants
PL
Kierunki zmian systemu ZZL w sluzbie cywilnej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dylematów dotyczących kierunku zmian w  systemach ZZL w  administracji publicznej. W tym celu poddano analizie uwarunkowania i  specyfikę administracji publicznej, a  także trendy międzynarodowe w  zakresie ewolucji systemu służby cywilnej. Artykuł ma także na celu przedstawienie ostatnich dokonań we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi ZZL w  polskiej służbie cywilnej oraz wdrażaniu strategicznego wymiaru myślenia o  zarządzaniu zasobami ludzkimi w  służbie cywilnej.
EN
The objective of this paper is a presentation of dilemmas related to directions of change in HRM systems in public administration. It analyses the conditions and specifics of public administration, including international trends in the evolution of the civil service system. The paper also presents the most recent achievements in the implementation of modern HRM tools in the Polish civil service as well as the strategic dimension of thinking about the management of human resources in the civil service.
Year
Issue
Pages
33-46
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2010-12-15
Contributors
 • Wojciech Zielinski, The Department of the Civil Service of the Chancellery of the Chairman of the Council of Ministers, Warsaw, Poland
References
 • Demmke Ch. (2005), Are Civil servants different because they are civil servants?, EIPA, Luksemburg.
 • Długosz D. (2005), Kadry w Administracji Publicznej, [w:] J. Hausner red., Administracja Publiczna, PWN, Warszawa
 • Eyraud F. (2005), Notes on pay in the civil service in industrialised countries, Międzynarodowa Organizacja Pracy.
 • Houston D.J. (2000), Public service motivation: a multivariate test, „Journal of Public Administration Research and Theory”, vol. 10, nr 4, s. 713-728.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Milkovich, G.T., Newman, J.M. (2008), Compensation – ninth edition, McGraw-Hill, International Edition.
 • Mróz M. (2000), Służba cywilna w państwach Unii Europejskiej (system awansowy i pozycyjny w badaniach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej), Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • Perry J.L, Wise L.R., (1990), The motivational bases of public service, „Public Administration Review”, maj–czerwiec.
 • Schick A. (1998), Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand Reforms, The World Bank Research Observer, World Bank.
 • Rostkowski T., Zieliński W., red. (2008), Wartościowanie pracy w służbie cywilnej, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Zieliński W. (2007), Misja administracji publicznej a motywy inicjowania zmian, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
Notes
PL
To jest polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 2010 6(77) opublikowana na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2010 6(77), ISSN 1641-0882.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA09622
YADDA identifier
bwmeta1.element.ef317207-7335-3c98-bc13-3242e4241a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.