PL EN


2004 | nr 9 | 26-39
Article title

Ocena efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych

Authors
Title variants
Evaluation of investing efficiency of Open Pension Funds
Languages of publication
PL
Abstracts
Zwrócono uwagę na niedoskonałość średniej ważonej stopy zwrotu służącej do oceny efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych. Zaproponowano miary oparte nie tylko na stopie zwrotu, ale również ryzyku istniejącym na rynku finansowym. (Podstawowe miary służące do oceny ryzyka inwestycyjnego to odchylenie standardowe i współczynnik beta.) Omówiono miary stosowane do oceny rentowności porfela inwestycyjnego, takie jak: wskaźnik Treynora, wskaźnik Sharpe'a i wskaźnik Jensena. Analizę oparto na danych miesięcznych, dzięki czemu uzyskano 44 obserwacje od X 1999 do V 2003 r. Przy obliczeniach wykorzystano szeregi czasowe miesięcznych: stóp zwrotu dla każdego OFE, stóp zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (bony skarbowe) oraz stóp zwrotu z portfela rynkowego - wzorcowego.
EN
The target of this article is to describe some issues connected with questions on evaluation of investing efficiency of Open Pension Funds (OPF) running in Poland since J 999. On the beginning the article presents method of evaluation of running of pension funds used by supervision body, including disadvantages of this method. Then the author describes basic measures using for evaluation of investment risk, which were applied toanalyse a pension market. The article also presents the theory on profitability indicators of investment portfolio, which were recommended for evaluation of profitability of Und pillar entities. The conducted data analyse is a short description of evaluation, information progressing and time series methods. The article shows a manner of creation of return rates from particular assets categories applied in order to build d market portfolio and idea of portfolio based on comparisons of particular funds. The author draws also into attention to the tabular composition of indicators value evaluated for OFF and its interpretation. Then, the article presents analyse of elements that probably had an influence on received results. (original abstract)
Year
Issue
Pages
26-39
Physical description
Contributors
author
References
  • Bernstein P. L., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1999, s. 368 i 369.
  • Brown K. C., Reilly F. K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 399-402, 666-667, 669.
  • Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 173 i 174.
  • Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-PRESS, Warszawa 1996, s. 218.
  • Mayo H. B., Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1997, s. 208-211.
  • Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe, t. 2, Agencja Wydawnicza "PLACET", Warszawa 1997, s. 155 i 156.
  • Welfe A., Ekonometria. Metody i ich stosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 27-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000123369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.