PL EN


2004 | nr 9 | 39-49
Article title

Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów

Title variants
Application of development position measure for measurement of level of infrastructural implements of powiats
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem pracy jest zbadanie stanu infrastruktury technicznej i jej zróżnicowania przestrzennego w przekroju powiatów. W analizie przestrzennego zróżnicowania powiatów zastosowano metodę tzw. pozycyjnego miernika rozwoju, którego konstrukcja została oparta na medianie przestrzennej Webera i medianowym odchyleniu bezwzględnym.
EN
This paper attempts to measure technological infrastructure development in municipalities in Poland with the use of position development measurement. It is modelled after Hellwig's model method, with the use of spatial median and median absolute deviation. As elements defining the development of infrastructure development 6 features representing individual components of infrastructure have been adopted: communal and municipality roads, water supply and sewage system, gas grid, telephone network and sewage treatment plants. Individual municipalities are ordered in a linear way according to their level of technological infrastructure and its general spatial picture for Poland.(original abstract)
Year
Issue
Pages
39-49
Physical description
Contributors
References
  • 1. Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa, 2000
  • 2. Lira J. (1998): Zastosowanie wybranych metod statystycznych opartych na medianie w doświadczalnictwie rolniczym. Praca doktorska, AR w Poznaniu
  • 3. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002): Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocecho-wych. W: Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu. Red. J. Paradysz. AE w Poznaniu, Poznań, s. 87-99
  • 4. Malina A., Zeliaś A. (1997): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. "Przegląd Statystyczny" nr l, s. 11-27
  • 5. Pięcek B. (1997): Infrastrukturalne uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowanie i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa
  • 6. Rocznik Statystyczny Województw 2002. GUS, Warszawa, 2002
  • 7. Rousseeuw P.J., Leroy A. M. (1987): Robust regression and outlier detection. John Wiley and Sons, New York
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000123428
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.