PL EN


2004 | nr 9 | 60-67
Article title

Repatriacja ludności polskiej po I wojnie światowej

Title variants
Repatriation of Polish population after the World War I
Languages of publication
PL
Abstracts
Państwo polskie w początkowym okresie po I wojnie światowej stanęło wobec zagadnienia masowych ruchów migracyjnych, m.in. przyjęcia znacznej liczby uchodźców powracających do Polski z różnych krajów, np. repatriantów z Rosji, uchodźców ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego, wydalanych z Niemiec robotników polskich, zesłańców z Syberii, reemigrantów z Niemiec. W artykule omówiono organizację powrotu jeńców, uchodźców i robotników. Dokonano analizy repatriacji do Polski według narodowości repatrianta.
EN
In this article the lack of full documentation, the variability of sources and the limited credibility of repatriation 's data are emphasized. The difficulties with organizing the migration's statistics are first of all consequences of the World War 1, the 1919-1920 war and problems of creating a new nation. The presented analysis shows that the repatriation played a key role in people growth specially in eastern part of the country. Moreover, based on accessible data a structure of nationality of repatriants is shown. (original abstract)
Year
Issue
Pages
60-67
Physical description
Contributors
References
 • M. Balsigerowa, Polskie wychodźstwo zarobkowe, [w:] "Praca i Opieka Społeczna", 1922, z. III-IV. str.312.
 • St. Gawroński, Polacy na obczyźnie. Repatriacja i emigracja, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, Kraków 1928, str. 805.
 • W. Grabski, J. Stojanowski, J. Warężak, Rolnictwo Polski 1914-1920. Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918), t. III, Warszawa 1936, str. 435.
 • L. Grot, Powrót robotników i uchodźców na ziemie byłego Królestwa Kongresowego (1918-1919), Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej, seria historyczna, nr 7, Warszawa 1962, str. 47.
 • E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1919. Studia nad polityką II Rzeczypospolitej. Warszawa 1998, s. 56.
 • P. Kraszewski, Problem sezonowego wychodźstwa polskich robotników rolnych do Niemiec w latach 1919-1932, [w:] "Przegląd Zachodni" nr 4, 1985, str. 27.
 • A. Kubik, spr. sten. z 193 posiedzenia Sejmu z dn. 3.04.1925, łam CXCIII/12, [za:] M. Piotrowski, Reemigracja Polaków z Niemiec. 1918-1939, Wyd. KUL, Lublin 2000, str. 67.
 • Miesięcznik Statystyczny, r. 1922, t. V, Warszawa, GUS, str. 107.
 • M. Niemyska, Wychodźcy po powrocie do kraju. Reemigranci w województwie białostockim w świetle ankiety 1934 roku, Warszawa 1936, str. 9-10.
 • J. Okołowicz, Wychodźstwo i osadnictwo polskie, [za:] St. Dziewulski, Kwestia emigracji, "Ekonomista", 1925, z. l, str. 32.
 • Okólnik Ministra Pracy i Opieki Społecznej Nr 208 z l marca 1922 r., [w:] "Praca i Opieka Społeczna", 1922. z. III-IV, str. 249.
 • "Praca i Opieka Społeczna", 1921, nr l, str. 52.
 • "Praca i Opieka Społeczna", 1923, z. I, str. 122, 125.
 • "Praca i Opieka Społeczna", 1923, z. II, str. 271, 289.
 • "Praca i Opieka Społeczna", 1924, str. 177.
 • Reemigracja Polaków z Niemiec. 1918-1939, Wyd. KUL, Lublin 2000, str. 69.
 • E. Rosset, Prawa demograficzne wojny, referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Badań Ludnościowych w Rzymie w dniu 8 IX 1931, odbitka z "Dziennika Zarządu m. Łodzi", Łódź 1933, s. 53.
 • K. Slany, Imigranci z krajów Europy Środkowo-Wchodniej w USA i Kanadzie: aspekty socjodemograficzne, "Studia Demograficzne", Nr 3/109, PAN, Warszawa 1992, str. 24.
 • Miesięcznik Statystyczny 1922, t. V z. 4, Warszawa, GUS, str. 277.
 • M. Piotrowski, Reemigracja Polaków z Niemiec. 1918-1939, Wyd. KUL, Lublin 2000, str. 82-84.
 • Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1929, GUS, str. 5.
 • Zarys działalności Urzędu Emigracyjnego w r. 1923, [w:] "Praca i Opieka Społeczna", 1924, z. l, str. 42.
 • Monitor Polski, Warszawa, 19 lipca 1918 r.
 • Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, nr 3, poz. 84.
 • Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 11, poz. 127.
 • Dz.U.R.P. 1920, nr 35 poz. 200.
 • Dz.U.R.P. 1920 nr 63, poz. 419.
 • Dz.U.R.P. 1920, nr 108, poz. 707.
 • Dz.U.R.P. 1920, nr 114, poz. 751.
 • Dz.U.R.P. 1920, nr 39, poz. 232.
 • Dz.U.R.P. 1921, nr 64, poz. 403.
 • Dz.U.R.P. 1920, nr 39, poz. 232.
 • Dz.U.R.P. 1921, nr 49, poz. 300.
 • Dz.U.R.P 1921, nr 28, poz. 161, str. 336.
 • DZ.U.R.P. 1921, nr 49, poz. 300, str. 826.
 • Dz.U.R.P. 1923, nr 60, poz. 436.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000123436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.