PL EN


2005 | nr 4 | 46-67
Article title

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim

Title variants
Human Capital and Economic Growth by Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest próba syntetycznej analizy wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym w latach 1996-2002. Znaczenie kapitału ludzkiego jest kwestią podjętą w rozdziale pierwszym strategii lizbońskiej, dotyczącym rynku pracy. Autorzy strategii wskazują na działania priorytetowe, umożliwiające osiągnięcie celów związanych z reformami po stronie popytu i podaży pracy. W artykule przedstawiono wskaźniki będące miarami kapitału ludzkiego. Prowadzone analizy dotyczą również zróżnicowania tych wskaźników w podziale na województwa. Podjęto także próbę określenia siły zależności pomiędzy poziomem kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym. Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych pozwoliło na określenie siły związku między miarami kapitału ludzkiego a łączną produktywnością czynników produkcji w ujęciu regionalnym. Opracowanie kończy podsumowanie prowadzonych analiz oraz wnioski z nich wynikające.
EN
The target of the elaboration is a trial to present a creation of human capital in the particular voivodships in Poland in the period of 1996-2002 and impact of the capital on economic growth and economic efficiency. One of the questions defined in Lisboa's strategy is a growth of innovation economies where inter alia a human capital is a source. The author analyses macroeconomic indicators reflecting a regional diversification of human capital in Poland. Next, economic efficiency measured by global productivity of production factors was estimated on the base of neoclassic function of production by Cobb-Douglas. Using statistical and econometrical tool the author took a trial to define a strength and character of dependents between measures reflecting level of human capital and economic efficiency by regional. The basic remark recognised on the basis of conducted analyses focuses on relative great regional diversification of human capital level in Poland in the period of 1996-2002 and statistically essential impact of this macroeconomic variable on economic growth in the surveyed period. (original abstract)
Year
Issue
Pages
46-67
Physical description
Contributors
References
 • 1. Aulin A. (1992), Foundations of Economic Development, Springer-Verlag, Berlin
 • 2. Barro R. J. (1991), Economic Growth in Cross Section of Countries, "Quarterly Journal of Economics", May
 • 3. Becker G. S. (1993), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago and London
 • 4. Czyżewski A. B., Kolasa M. (2003), "Knowledge economy" -jak Polsce daleko do Unii Europejskiej?, (w:) Zienkowski L. (2003a)
 • 5. Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa
 • 6. Fedderke J., de Kadt R., Luiz J. (2003), Capstone or deadweight? Inefficiency, duplication and inequity in South Africa 's tertiary education system, 1910-93, "Cambridge Journal of Economics" No. 27
 • 7. Frazis H. (2002), Human capital, signaling, and the pattern of returns to education, "Oxford Economic Papers" No. 54
 • 8. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. (2002), Czy sektorowe zmiany strukturalne w Polsce mają charakter pozytywnego szoku podażowego?, (w:) Krajewski S., Tokarski T. (2002)
 • 9. Krajewski S., Tokarski T. (red.) (2002), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 10. Lucas R. E. (1988), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", July 1988
 • 11. Lucas R. E. (1993), Making a Miracle, "Econometrica" No. 2, March
 • 12. Makarski K., Pońsko P., Weretka M., Winek D. (1998), Rozważania nad rozwojem teorii wzrostu gospodarczego, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 6
 • 13. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", May
 • 14. Mathur V. K. (1999), Human Capital - Based Strategy for Regional Economic Development, "Economic Development Quarterly" No. 3, August
 • 15. Okólski M. (2001), Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów integracyjnych, "Studia Socjologiczne" nr l
 • 16. Piazza-Georgi B. (2002), The role of human and social capital in growth: extending our understanding, "Cambridge Journal of Economics" No. 26
 • 17. Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York etc.
 • 18. Pońsko P. (2000), Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa
 • 19. Produkt Krajowy Brutto według województw (wydania z lat 1997-2003), GUS, Warszawa, US Katowice20. Roczniki statystyczne województw (wydania z lat 1996-2003), GUS, Warszawa
 • 21. Schultz T. W. (l 976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York
 • 22. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002); opr. przez zespół: Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gierończyk E., Jatczak M., Wójcik K., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
 • 23. Tokarski T. (1998), Postąp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, "Ekonomista" nr 2 i 3
 • 24. Tokarski T. (2000), Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, "Ekonomista" nr 3
 • 25. Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 26. Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P. (2004), Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, referat na konferencję Restrukturyzacja, wzrost gospodarczy i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź 2004
 • 27. Tokarski T., Gajewski P. (2002), Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • 28. Welfe W. (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" nr 4
 • 29. Zienkowski L. (red.) (2003a), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 • 30. Zienkowski L. (2003b), Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, (w:) Zienkowski L. (2003a)
 • 31. Żółkiewski Z. (2003), Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji, (w:) Zienkowski L. (2003a)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000124370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.