PL EN


2005 | nr 7 | 60-74
Article title

Opóźnienie rozwojowe infrastruktury transportowej Polski w relacji do zachodnioeuropejskich krajów UE

Authors
Title variants
Developing Delay of Polish transport infrastructure in Relation to the West Countries of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
Wobec rozwoju gospodarczego, pogłębiających się tendencji współpracy gospodarczej w skali regionalnej mamy do czynienia z intensyfikacją powiązań transportowych. Polska, uczestnicząc w integracji europejskiej musi stawać się częścią ponadnarodowego systemy transportowego, podejmując działania dostosowujące nasz system do stanu osiągniętego w rozwiniętych krajach europejskich. Jednym z podstawowych problemów limitujących rozwój transportu w UE od lat 90. jest jego infrastruktura. Wszystkie prognozy wskazują na fakt, że obecna infrastruktura w Europie nie jest w stanie przyjąć spodziewanego przyrostu ruchu. Opracowanie przedstawia próbę analizy rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce w latach 1992-2002, z wykorzystaniem miernika syntetycznego na tle odpowiednich procesów zachodzących w zachodnioeuropejskich krajach UE.
EN
Drawing into attention to the enlarging tendencies of economic co-operation in the regional scale we can observe an intensification of transport links. Joining transport systems of selected countries shows that a transport sector will be one of the most important areas of integration. One of the fundamental problems determining development of transport in the European Union from 90s is a transport infrastructure. Prognoses confirm that an infrastructure is not able to take a foreseen increase of road traffic. The elaboration presents a trial of analyses of transport infrastructure development in Poland in 1992-2002 in the light of suitable processes observing in the West countries of the European Union. A survey, which for a target take a synthetic estimation of development measure, was conducted with application of multidimensional comprise statistical analyses. In spite of general expectations instead of level, structural comparisons suggest increasing development disproportion between Poland and advanced countries of the European Union. Without suitable investment outlays Poland will not be able to participate actively in creation of transport space.
Year
Issue
Pages
60-74
Physical description
Contributors
author
References
 • Borys T. (1980), Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa
 • Borys T. (1984), Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 284, Seria: "Monografie i opracowania" nr 23
 • Cieślak M. (1976), Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa
 • Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: "Monografie" nr 61, Kraków
 • Grabiński T, Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa
 • Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa
 • Nowak E. (1985), Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 292, Seria: "Monografie i opracowania" nr 29
 • Ostrowski M., Sadowski Z. (1978), Wyzwania rozwojowe, PWE, Warszawa
 • Strahl D. (1977), Zastosowanie miary syntetycznej do określenia stanu ochrony zdrowia w województwach, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 • Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" nr 2
 • Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa
 • Suwara T. (1998), Strategia utrzymania i rozwoju sieci dróg krajowych do 2015 roku, "Drogownictwo" nr 9
 • Tarnowski J. (1994), Rozwój transportu w Europie w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, nr 132
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000125226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.