PL EN


2007 | nr 2 | 68-80
Article title

Finanse publiczne w skali regionalnej na przykładzie Podkarpacia

Authors
Title variants
Public finances by the regions on the example of Podkarpacie
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu przedstawiono istotę finansów publicznych szczebla wojewódzkiego. Dokonano oceny zmian w budżecie woj. podkarpackiego w latach 2002-2004. Pokazano strukturę dochodów oraz ich poziom w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przedstawiono też strukturę wydatków budżetowych. Dane empiryczne diagnozujące gospodarkę finansową budżetu Podkarpacia zestawiono porównawczo w formie tabelarycznej i grafik z adekwatnymi parametrami odnoszącymi się do średnich wartości dla Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to present the essence of the public finance at the voivodship level. There was an assessment of the changes in the budget of podkarpackie voivodship performed in years 2002-2004. The income structure and its level expressed in income per capita was shown. The structure of the budget expenditures was also presented. The empirical data diagnosing the financial economy of Podkarpacie’s budget was compiled in tables and graphs with adequate parameters referring to the average values for Poland. (original abstract)
Year
Issue
Pages
68-80
Physical description
Contributors
author
References
  • Adamiak J., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym - problemy teorii i praktyki, wyd. I.
  • Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2005), Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa
  • Kuzińska H. (2001), Finanse publiczne, wyd. II uzupełn., Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
  • Patrzałek L. (2005), Finanse samorządów województw w systemie finansów publicznych, PWE, Warszawa
  • Podstawka M. (2001), Podstawy finansów publicznych, wyd. I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  • Ruśkowski E. (2004), Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
  • Swianiewicz P. (2004), Finanse lokalne — teoria i praktyka, Municipium, Warszawa
  • Ziółkowska W. (2005), Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, wyd. III zm. i uzupełn., Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000122792559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.