PL EN


2007 | nr 3 | 44-55
Article title

Modele struktury dochodów i wydatków ludności Polski według badań budżetów gospodarstw domowych

Authors
Title variants
Models of the Polish population's income and expenditures structure according to the households budget surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę dochodów oraz wydatków w gospodarstwach domowych w zależności od typu biologicznego rodziny oraz fazy cyklu rozwoju rodziny. Do opracowania wyników z 2002 r. i 2004 r. wykorzystano dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. W opracowaniu pokazano, że w strukturze strumienia dochodów dominującą pozycję zajmują dochody z pracy najemnej oraz świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Wraz ze wzrastającą liczbą dzieci na utrzymaniu wzrastały udziały wydatków ogółem w gospodarstwie na żywność oraz rozchody na gospodarstwo rolne, natomiast zmniejszały się udziały wydatków na mieszkanie, transport i łączność, oświatę, kulturę i rekreację oraz pozostałe wydatki. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article presents income and expenditures volume and structure in households depending on biological family model and on cycle phase of family development. To elaborate the results concerning 2002 and 2004 the data from CSO households surveys were used. In his study author presents that in the structure of income stream dominating position has income from hired labour and payments from social insurance. Along with increasing number of children in the households, there was an increase of total share of expenditure on food and outgoings on agricultural holding, whereas there was decrease of expenditures' share on accommodation, transport, communication, education, culture and recreation and other expenses. (original abstract)
Year
Issue
Pages
44-55
Physical description
Contributors
References
  • Budżety gospodarstw domowych w 2002 r. (2003), GUS, Warszawa
  • Budżety gospodarstw domowych w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa
  • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000123124976
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.