PL EN


2008 | nr 3 | 47-55
Article title

Czynniki kształtujące sytuację na rynku pracy w latach 1990-2005

Title variants
Factors shaping the situation on the labour market in 1990-2005
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest pokazanie, że u podstaw bezrobocia leży duże zróżnicowanie rynku pracy, szczególnie w zakresie wykształcenia, miejsca zamieszkania, płci i wieku. Problem bezrobocia w Polsce pojawił się wraz ze zmianą systemu gospodarowania w 1989 r. Od roku 1999 zaobserwowano nasilenie negatywnych tendencji na rynku pracy. W opracowaniu pokazano, iż duże zróżnicowanie bezrobotnych pod względem wykształcenia, stażu pracy, miejsca zamieszkania i płci powoduje, że bezrobocie w Polsce ma w znaczącym stopniu charakter strukturalny. Sytuację tę pogłębia migracja zarobkowa, głównie ludzi młodych o wysokich kwalifikacjach, co przy wysokim wzroście gospodarczym może potęgować charakter strukturalny bezrobocia w niektórych działach gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show that at the base of unemployment is the huge diversification in labour market, especially in the domain of education, domicile, gender and age. The problem of the unemployment has appeared in Poland after the transformation in 1989. Since the year 1999 the negative tendencies on the labour market have been observed. In the elaboration the huge unemployed diversification in respect of education, professional experience, domicile and gender was shown. This diversification causes that unemployment in Poland has significantly structural character. This situation is worsened by labour migration mainly towards young people with high qualifications, what in connection with the high economic growth can intensify structural character of unemployment in some branches of economy. (original abstract)
Year
Issue
Pages
47-55
Physical description
Contributors
References
  • Jarmołowicz W. (2003), (red.) Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wyd. AE Poznań
  • Kryńska E. (2004), Polski rynek pracy. Niedopasowania strukturalne. Warszawa
  • Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, MPiPS, w: "Rynek Pracy", Warszawa, nr 7/8
  • Polska 2004 Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym (2004), MgiPS, Warszawa
  • "Przegląd Makroekonomiczny" (2006), Wyd. Departament Polityki Finansowej Analiz i Statystyki, Ministerstwo Finansów
  • Rocznik Statystyczny Pracy (2000), GUS, Warszawa
  • Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych (2002), ZUS, Warszawa
  • Witkowski J. (1997), Reforma rynku pracy. Jak przyśpieszyć tworzenie nowych miejsc pracy, Raport nr 40, GUS, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000152326669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.