PL EN


2008 | nr 3 | 69-82
Article title

Statystyka kosztów pracy w Unii Europejskiej

Title variants
Labour cost statistics in European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł powstał na podstawie doświadczeń wynikających ze współpracy z EUROSTAT-em, Niemieckim Urzędem Statystycznym DESTATIS oraz Holenderskim Urzędem Statystycznym CBS. W czasach społeczeństwa opartego na wiedzy, koszty pracy stały się ważnym parametrem oddziałującym na kształtowanie się nowoczesnych systemów zarządzania, a także służącym do pomiaru efektywności funkcjonowania tych systemów i inicjowania wzrostu gospodarczego. W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania kosztów pracy, jego próby, schematu losowania, uogólniania wyników, postępowania z brakiem odpowiedzi oraz rozpowszechniania wyników badania. Zamieszczono także charakterystykę komponentów jakości Europejskiego Systemu Statystycznego w badaniu kosztów pracy oraz dane statystyczne dotyczące godzinowych kosztów pracy i ich struktury w krajach Unii Europejskiej (UE). Autorka wskazuje, iż zmiany w statystyce kosztów pracy w UE będą powodować nowe zapotrzebowanie na informacje statystyczne w zakresie ilościowych i jakościowych składników kosztów pracy związanych z tworzeniem warunków pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article was created on the base of experiences coming from the cooperation between EUROSTAT, Federal Statistical Office Germany DESTATIS and Statistics Netherlands CBS. In the period on knowledge, based society labour costs have become a serious parameter having an impact on moulding modern management systems but also acted to measure efficiency of those system functioning and to initiate economic growth. In the elaboration, the basic information concerning object and subject range of labour costs survey, its sample, sampling scheme, results generalization, nonresponce procedure and dissemination of research findings were presented. The characteristic of quality of the European Statistical System components in labour costs survey and statistical data concerning labour costs per hour and their structure in EU Member States were also presented. The author also showed that changes in the labour cost statistics in EU will cause new demand for statistical information in the range of the quality and quantity of labour costs' components connected with the labour conditions' creation. (original abstract)
Year
Issue
Pages
69-82
Physical description
Contributors
References
  • Wiktor J. W. (1991), Koszty pracy w przedsiębiorstwach, Studia i materiały, Zeszyt 4 (344), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1735/2005 z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy
  • Was Kostet Arbeit In Deutschland?, Ergebnisse der Arbeitskostenerhebung 2004, Presseexemplar, Statistisches Bundesamt-DESTATIS
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000152367511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.