PL EN


2008 | nr 7 | 56-77
Article title

Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej

Authors
Title variants
Dependence between investments, government expenditures and economic growth in the European Union Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł stanowi próbę oceny siły i charakteru wpływu inwestycji i wydatków rządowych na wzrost gospodarczy na przykładzie krajów Unii Europejskiej w latach 1990—2005. W pierwszej części artykułu Autor dokonuje przeglądu teoretycznych modeli makroekonomicznych, w których analizuje się wpływ wydatków rządowych (zdezagregowanych na konsumpcyjne i inwestycyjne wydatki rządowe) i inwestycji na stopę wzrostu gospodarczego oraz wzajemnych zależności między wydatkami rządowymi i inwestycjami prywatnymi. W drugiej części opracowania przedstawione są statystyczne i ekonometryczne analizy za pomocą których autor dokonuje empirycznej oceny siły i kierunku zależności pomiędzy rozpatrywanymi w opracowaniu zmiennymi makroekonomicznymi.(abstarkt oryginalny)
EN
The article is an attempt to estimate the power and the character of investments influence and government expenditures on economic growth on the example of European Union Member States in years 1990—2005. In the first part of the article, the author made a review of theoretical macroeconomic models, in which the influence of government expenditures (disaggregated government expenditures on consumption and investment) and investments on economy growth rate and mutual dependence between government expenditures and private investments are analyzed. In the second part of the elaboration the statistic and econometric analysis are presented. These analyse are used to make an empirical estimation of power and direction of dependence between considered macroeconomic variables.(original abstract)
Year
Issue
Pages
56-77
Physical description
Contributors
author
References
 • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Barro R. J. (1990), Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, Journal of Political Economy, October
 • Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Barro R. J. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa
 • Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Warszawa
 • Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economics Growth, The Quarterly Journal of Economics, May
 • Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, NewYork
 • Socha M. (red. nauk. projektu) Polska w Unii Europejskiej — dynamika i zagrożenia procesu realnej konwergencji, maszynopis projektu (POLKON) 1H02C07126
 • Solow R. M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February
 • Tokarski T., Gajewski P. (2002), Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Tokarski T., Gajewski P. (2005), Real'naâ v Pol'še: regional'nyj podhod [w]: W.I.Khold (2005) Èvropejskij vektor ekonomičnovo rozvitku, Zbiornik naukovih prac', Dnìpropetrovskij universitet ekonomiki ta prava, Dnipropetrovs'k.
 • Tokarski T. (2005), Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153234663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.