PL EN


2008 | nr 7 | 32-46
Article title

Problemy pomiaru rozwoju miasta na przykładzie Białegostoku

Authors
Title variants
Problems with the city's development measurement on the example of Białystok
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł stanowi polemikę z tezą, że do analizy i prognozy trendów rozwoju miasta najbardziej adekwatną funkcją jest krzywa logistyczna. Autorka przeprowadziła analizę trendów niektórych miar rozwoju miasta dla Białegostoku w latach 1960—2006. Z analizy wynika, że żadna z miar rozwoju nie podlegała trendowi logistycznemu w badanym okresie, a zmiany w analizowanych kategoriach podlegały silnym wpływom czynników zewnętrznych w stosunku do miasta...(abstrakt oryginalny)
EN
The article reports on the polemic against thesis that the most adequate function to analysis and forecast of trends of the city development is a logistic curve. The author carried out the analysis of trends of some city's development measures for Białystok in 1960—2006. The results of the analysis were that no one of the development measures are subjected to logistic trends in the examined period, and changes in analyzed catego­ries were under the strong influence of external factors in relation to the city. Presented changes' trends of particular city's development measures are linear, near-linear or segmental. The results of the problem analysis showed that the path of cities develop­ment can't be described with one type of trend in such a long term like one city living. In the findings the Author informs that the use of logistic curve is reasonable only when the process was elemental with the constant restrictions. In the case of Polish cities for the large part of analyzed period the vehemence of process was limited by government intervention or by centralized require-distributive system.(original abstract)
Year
Issue
Pages
32-46
Physical description
Contributors
author
References
 • Harańczyk A. (1998), Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jałowiecki B. (1996), Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji systemowej, Biuletyn KPZR, nr 175
 • Jałowiccki B. (2002), Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Kowerski M. (2003), Próba określenia faz rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej miasta na przykładzie Zamościa, w: Bocian A. F. (red.) Rozwój regionalny a proces integracji, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok
 • Kowerski M. (2002), Zamość — diagnoza i prognoza rozwoju miasta, „Wiadomości Statystyczne", nr 2
 • Lange O. (1971), Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, .Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Regulski J. (1980), Rozwój miast w Polsce, PWN, Warszawa
 • Regulski J. (1981), Ekonomika rozwoju miast, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Stanisz T. (1986), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W. (1998), Atrakcyjność inwestycyjna miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153254938
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.