PL EN


2008 | nr 8 | 33-44
Article title

Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora

Title variants
Real-time data use to estimate the parameters of Taylor rule
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono oszacowania stopy procentowej według reguły J. B. Taylora. Jednym z wielu istotnych problemów, na które napotykamy szacując funkcję reakcji polityki pieniężnej, jest potrzeba stosowania danych dostępnych bankowi centralnemu w momencie podejmowania decyzji. Analizę przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych obejmujących okres od 1 kwartału 1999 r. do 3 kwartału 2007 r. Porównano dwa sposoby pomiaru luki PKB: liczoną na podstawie danych realnych oraz na podstawie danych ex-post. Na podstawie badania stwierdzano bardzo silną reakcję polityki pieniężnej na odchylenie inflacji od celu oraz brak istotnego wpływu luki PKB. Takie zachowanie, określane w literaturze jako „świrowanie na punkcie inflacji” (inflation nutter), nadmiernie powiększa fluktuacje gospodarcze. Opisana reakcja może być uzasadniona w warunkach niepewności co do szacunków tej luki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article estimation of interest rate by Taylor rule was presented. One of the essential problems facing during estimation of function of monetary policy reaction is the need to use data available for central bank just in moment of deciding process. The analysis carried out on the base of quarterly data covering period from the 1 quarter 1999 until 3 quarter 2007. The two ways of GDP gap measure were compared: the gap was calculated on the base of real data and on the base of ex-post data. On the base of the survey the very strong reaction of monetary policy on deviation of inflation from target and lack of significant influence on GDP gaps was observed. Such an effect, is called in literature as "inflation nutter", over increases economic fluctuations. Described reaction may be well-grounded when an estimation of this gap is uncertain.
Year
Issue
Pages
33-44
Physical description
Contributors
References
 • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa
 • Boivin J. (2006). Has U.S. Monetary Policy Changed? Evidence from Drifting Coefficients and Real-Time Data, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 38, No. 5
 • Carstensen K. (2006), Estimating the ECB Policy Reaction Function, "German Economic Review", vol. 7, No. 1
 • Castelnuovo E. (2007), Taylor Rules and Interest Rate Smoothing in the Euro Area, "The Manchester School", vol. 75, No. 1
 • Clarida R., Gali J., Gertler M. (1998), Monetary Policy Rules in Practice. Some International Evidence, "European Economic Review", vol. 42
 • Clarida R., Gali J., Gertler M. (2000), Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 115, No. 1
 • Enders W. (2004), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons
 • Judd J., Rudebush G. (1998), Taylor's Rule and the Fed: 1970-1997, "FRBSF Economic Review", No. 3
 • Kłos B. (2002), Mały strukturalny model inflacji, wersja 3., 5., 6., "Materiały i Studia NBP", nr 154
 • Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E. (2004), Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim, "Materiały i Studia NBP", nr 180
 • Kokoszczyński R. (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa
 • Kotłowski J. (2006), Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej - analiza logitowa, "Bank i Kredyt", nr 4
 • Leitemo K., Lonnig I. (2006), Simple Monetary Policymaking without the Output Gap, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 38, No. 6
 • Mackiewicz M. (2006), Reguły polityki fiskalnej jako metoda ograniczania deficytu, [w:] Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, PWE, Warszawa
 • Maddala G. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa
 • Mishkin F. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa
 • Orphanides A. (2001), Monetary Policy Rules Based on Real-Time Data, "The American Economic Review", vol. 91, No. 4
 • Orphanides A. (2003), The Quest for Prosperity without Inflation, "Journal of Monetary Economics", vol. 50
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach..., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (wydania z lat: 1996 oraz 1999-2005)
 • Reade J. (2006), The Taylor Rule in a Real-time Cointegrated VAR Model of the US, Working Paper
 • Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa
 • Rutkowska M. (2008), Zastosowanie metod optymalnego sterowania do oceny polityki antyinflacyjnej NBP, [w:] Materiały pokonferencyjne: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, referat przyjęty do druku
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa
 • Svensson L. E. O, (1997), Optimal Inflation Targets, "Conservative" Central Banks, and Linear Inflation Contracts, "American Economic Review", vol. S7, No. 1
 • Svensson L. E. O., Woodford M. (2003), Indicator Variables far Optimal Policy, "Journal of Monetary Economics", vol. 50
 • Taylor J. B. (1993), Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, vol. 39
 • Urbańska A. (2002), Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, "Materiały i Studia", nr 148
 • Walsh C. (2003), Monetary Theory and Policy, MIT Press
 • Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa
 • Wojtyna A. (2004), Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa
 • Woodford M. (2003), Interest & Prices: Foundations of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey
 • www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153406328
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.