PL EN


2008 | nr 10 | 29-38
Article title

Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym

Authors
Title variants
Analysis of unemployment by the occupational cross-section
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł przedstawia analizę bezrobocia w przekroju grup zawodowych kobiet i mężczyzn dokonaną na podstawie wielowymiarowej analizy statystycznej. Przyjęto, że w badaniu bezrobocia ważne jest uwzględnienie łącznego czasu pozostawania bez pracy, jak i częstotliwości stawania się bezrobotnym w omawianym okresie (przynajmniej kilkunastu lat). W analizie wykorzystano następujące mierniki: liczbę zwolnień z pracy zakończonych statusem bezrobotnego w przeliczeniu na 10 lat, przeciętną liczbę lat pracy pomiędzy kolejnymi okresami bezrobocia, łączną liczbę miesięcy bez pracy w przeliczeniu na 10 lat oraz średnią liczbę miesięcy trwania jednego okresu bezrobocia (pomiędzy momentami utraty jednej pracy i znalezienia następnej), czyli wskaźnik „szybkości wychodzenia z bezrobocia”. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dane pochodzące z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego przeprowadzonego w latach 1992—2005 przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the unemployment analysis by sex and occupational groups made on the base of multidimensional statistical analysis is presented. There was assumed that in the unemployment survey it is important to consider the total time of being unemployed and also the frequency of becoming unemployed in the given period (at least a dozen years or so). In the analysis the following measures were used: the number of dismissed from work that resulted with unemployed status in terms of 10 years, the average number of years between following unemployment periods, the number of months without work in total in terms of 10 years and the average number of months of one unemployment period's duration (between the moments of losing one job and finding another one), that is the factor of "velocity of leaving unemployment". In the conducted surveys the data coming from Polish General Social Survey carried out by the Warsaw University Institute for Social Studies in years 1992—2005 were used.(original abstract)
Year
Issue
Pages
29-38
Physical description
Contributors
References
  • Auer P., Cazes S. (2002), Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries, ILO, Geneva
  • Begg D., Fischer S., Rudiger D. (2003), Makroekonomia, PWE, Warszawa
  • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny", nr 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153494367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.