PL EN


2008 | nr 12 | 11-26
Article title

Analiza porównawcza gospodarstw rolnych

Title variants
Sample surveys in agriculture statistics
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach rolniczych w Polsce. Opisano badania częściowe różnych typów aktywności rolnej prowadzone w pierwszym okresie działalności GUS, a następnie przedstawiono zarys historyczny i metodologię prowadzenia badań reprezentacyjnych w rolnictwie. Opisano także prowadzone obecnie badania reprezentacyjne: pogłowia zwierząt gospodarskich; plonów; użytkowania gruntów; powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich; struktury gospodarstw rolnych. Przedstawiono też metodologię reprezentacyjnych badań rolniczych prowadzonych przez GUS w ostatnim dziesięcioleciu. Opisano zmiany w zakresie reprezentacyjnych badań rolniczych, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ponadto opisano badane populacje i operaty losowania prób do reprezentacyjnych badań rolniczych, wielkości prób, schematy losowania prób, stosowane estymatory parametrów populacji oraz błędy losowe w reprezentacyjnych badaniach rolniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the sample method's use in agricultural surveys in Poland wet sented. The partial surveys of different types of agriculture activities run in th period of CSO activity, then the historical outline and methodology of agricultura pie surveys were described. Current sample surveys such as: farm animals popili crops; land use; the structure of agricultural holdings were also described. The m> o logy of agricultural sample surveys carried out by CSO in the last ten years wer presented. Changes in the field of agricultural sample surveys, which were cam, Poland accession to the European Union, were described. The population surveye, sampling frames for agricultural sample surveys, sample size, sample plants, par an of used estimators and sampling errors in agricultural sample surveys were als scribed. (original abstract)
Year
Issue
Pages
11-26
Physical description
Contributors
References
 • Bartosińska D. (2005), Metody estymacji parametrów dla małych obszarów w reprezentacyjnych badaniach rolniczych (przy wykorzystaniu wyników spisu pełnego), SGH, Warszawa, maszynopis
 • Bartosińska D. (2008), Estymacja parametrów na poziomie małych obszarów stosowana w reprezentacyjnych badaniach rolniczych, Wydawnictwo UMCS, Lublin
 • Czerniewski K. (1967), Statystyka rolnicza, PWE, Warszawa
 • Dąmbrowska S., Gajos S. (1967), Organizacja aparatu statystyki rolniczej oraz zakres i metody badań, w: Zagadnienia statystyki rolniczej, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 2, GUS, Warszawa
 • Fisz M. (1950), Konsultacje prof. Neymana i wnioski z nich wypływające, „Studia i Prace Statystyczne", nr 3—4
 • Kordos J. (1969), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, w: Zastosowanie metod matematycznych w statystyce, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 7, GUS, Warszawa
 • Kordos J. (2008a), Rozwój badań warunków życia ludności, „Wiadomości Statystyczne", nr 2
 • Kordos J. (2008b), Rozwój badań reprezentacyjnych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne", nr 3
 • Kordos J., Kursa L. (1997), Metoda reprezentacyjna w rolniczych badaniach statystycznych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Kordos J., Paradysz J. (2000), Prace badawcze nad zastosowaniem metod estymacji dla małych obszarów w Polsce, „Wiadomości Statystyczne", nr 11
 • Kursa L., Lednicki B. (2006), The Agricultural Sample Surveys in Poland in Transition Period, „Statistics in Transition", vol. 7, No. 5
 • Kursa L., Nieć D. (2002), Badania struktury gospodarstw rolnych i typologia gospodarstw rolnych, „Wiadomości Statystyczne", nr 4
 • Lednicki B. (1979), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w kwartalnych spisach pogłowia zwierząt gospodarskich, w: Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 29, GUS
 • Lednicki B., Wieczorkowski R. (2003a), Optimal Stratification and Sample Allocation between Subpopulations and Strata, „Statistics in Transition", vol. 6, No. 2
 • Lednicki B., Wieczorkowski R. (2003b), Optymalna alokacja próby pomiędzy subpopulacje i warstwy, „Wiadomości Statystyczne", nr 10
 • Mateńko K., Krawiecka L. (2002), Badanie pogłowia zwierząt gospodarskich według wymogów Eurostatu, „Wiadomości Statystyczne", nr 9
 • Neyman J. (1934), On the Two Different Aspects of the Representative Method: the Method of Stratified Sampling and the method of Purposive Selection, „Journal of the Royal Statistical Society", No. 97
 • Pawłowska J. (1969), Efektywność metod estymacji i schematów losowania w badaniach pogłowia zwierząt gospodarskich, „Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", zeszyt 15, GUS
 • Ruszkowski F. (1989), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w statystyce rolniczej, w: Problemy badań metodą reprezentacyjną, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 36, GUS
 • Szulc S. (1967), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
 • Wanke H. (2002), Wymagania Eurostatu wobec badań produkcji roślinnej, „Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Wanke H., Mateńko K. (1996), Powszechny spis rolny 1996, „Wiadomości Statystyczne", nr 4
 • Wankce H., Zalewski L. (1998), Zmiany w statystyce rolnictwa, „Wiadomości Statystyczne", nr 9
 • Zasępa R. (1958), Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. Neymanein, „Wiadomości Statystyczne", nr 6
 • Zasępa R. (1968), Zastosowanie metody reprezentacyjnej przy spisach rolnych, „Studia i Prace Statystyczne", GUS
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000156524421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.