PL EN


2009 | nr 4 | 62-74
Article title

Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r.

Authors
Title variants
Household expenditures by voivodships in 2006
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest analiza wydatków gospodarstw domowych w przekroju województw, na podstawie trzynastu głównych grup wydatków. Struktura konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce cechuje się zróżnicowaniem w zakresie przedmiotowym, podmiotowym oraz regionalnym. Przyczyny tego zjawiska można powiązać ze strukturą społeczną i demograficzną społeczeństwa, a także różnicami we wzorcach konsumpcji oraz z uwarunkowaniami historycznymi i socjologicznymi. Wykorzystując miernik podobieństwa struktur wskazano województwa, pomiędzy którymi występują najmniejsze i największe różnice w przeciętnej strukturze wydatków. Zastosowane w opracowaniu metody skupień oraz algorytm eliminacji wektorów pozwoliły wyodrębnić grupy województw najbardziej podobne pod względem wysokości wydatków i struktury wydatków gospodarstw domowych. Stosując jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wskazano te rodzaje wydatków, które istotnie różnicowały utworzone grupy województw. W obliczeniach wykorzystano wyniki badań budżetów gospodarstw domowych GUS, przeprowadzonych w 2006 r. na wylosowanej próbie — 37508 gospodarstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Consumption structure in Polish households is varied according to the subjective and objective as well as regional sections. There are many reasons of this situation resulted from the social and demographic structure of Polish society, as well as historic and sociological considerations. The main purpose of the article is the statistical analysis of household expenditures in the regional section in Poland in 2006. A questionnaire survey was conducted by Central Statistical Office in 37508 households of all sixteen Polish voivodships. For statistical analysis of household expenditures the author proposed the application of cluster analysis, algorithm of vector elimination and multi-variance analysis ANOVA.(original abstract)
Year
Issue
Pages
62-74
Physical description
Contributors
References
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2
 • Dobosz M. (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
 • Kramer J. (1980), Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa
 • Kudrycka I. (1996), Modele dochodów i wydatków gospodarstw domowych w okresie transformacji polskiej gospodarki, "Z prac Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych", nr 28
 • Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa
 • Kuśmierczyk K., Piskiewicz L. (2000), Warunki życia ludności w 1998. Polskie gospodarstwa domowe w okresie transformacji, IRWiK, Warszawa
 • Podolec B. (1995), Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, seria specjalna: "Monografie", nr 124
 • Podolec B. (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej, PWN, Kraków-Warszawa
 • Zarzycka Z. (1992), Czynniki demograficzne i społeczne w analizie konsumpcji. Uniwersytet Łódzki
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie
 • Zeliaś A. (2001), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158484738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.