PL EN


2010 | nr 3 | 23-39
Article title

Analiza wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy z wykorzystaniem funkcji asymetrycznej

Authors
Title variants
The Analysis of the Wage Inequality Influence on the Economic Growth Using Asymmetrical Function
Languages of publication
PL
Abstracts
W ekonomii formułowane są dwie przeciwstawne hipotezy o kierunku wpływu nierówności dochodów na wzrost gospodarczy. Z jednej strony postulaty zwolenników większych różnic zarobków, gdyż zróżnicowanie wynagrodzenia pełni funkcje motywacyjną, z drugiej strony zwolennicy egalitaryzmu, którzy postulują zasadę równości dochodów (wynagrodzeń za pracę), jako jedynej drogi do uzyskania społecznego dobrobytu. Argumenty obu obozów, zwolenników i przeciwników nierówności są ważne. Wskazują jednak na konieczność wypracowania kompromisu między nimi. Dopiero po 2000 r. podjęto próbę "pogodzenia" obu stanowisk. Zaproponowano parabolę (odwróconą literę U), za pomocą której odwzorowano wpływ nierówności płac (dochodów) na wzrost gospodarczy. W tym ujęciu wzrostowi różnic w płacach (dochodach), czyli współczynnika Giniego, towarzyszy początkowo przyspieszenie wzrostu gospodarczego, a potem jego spowolnienie. Przeprowadzono porównanie efektywności zbyt małych i zbyt dużych nierówności płac z wykorzystaniem nieliniowych funkcji na podstawie modelu wzrostu gospodarczego dla okresu obejmującego lata 1970-2006. Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono hipotezę o niejednakowym, niesymetrycznym, wpływie nierówności płac na wzrost PKB.
EN
Two different views of income (earnings) inequalities coexist in political economy. First, motivating, which postulates bigger earnings differences and second, egalitarian, which postulates less earnings differences. The hypothesis has been advanced in the presented study that inequalities cause different waste of economic effectiveness. On one hand, when Gini indexes are less than the optimum one, their increase causes considerable economic growth. Then the majority of the society accepts the increase of earnings differences. On the other hand, when Gini indexes are too big, their downfall gives less economic profits. The demands of poor people to reduce too big differences in earnings can be corrected by the necessity of using different work input and education level. The research was based on the economic growth model. (original abstract)
Year
Issue
Pages
23-39
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Banerjee A. V., Duflo E. (2003), Inequality and Growth: What Can the Data Say?, "Journal of Economic Growth", vol. 8, No 3.
 • Chen B. L. (2003), An Inverted-U Relationship Between Inequality and Long-Run Growth, "Economics Letters" nr 78.
 • Cornia G. A., Court J. (2001), Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, The United Nations University WIDER, Helsinki, http://www.wider.unu.edu/publications/pb4.pdf
 • Hirschman A. O., Rothschild M. (1973), The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 87, No. 4.
 • Kot S. M. (red.) (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Kot S. M. (2004 a), Wstęp, [w:] S. M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Kot S. M. (2004 b), Dobrobyt, [w:] S. M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Kumor P. (2009), Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 7.
 • Kumor P., Sztaudynger J. J. (2007), Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista", nr 1.
 • Kwarciński T. (2007), Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 213.
 • Persson T., Tabellini G. (1994), Is Inequality Harmful for Growth?, "The American Economic Review", vol. 84.
 • Stiglitz J. E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztaudynger J. J. (2003), Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000164706976
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.