PL EN


2010 | nr 5 | 41-56
Article title

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia

Authors
Title variants
Unemployment Diversification in Regions
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł zawiera wyniki analizy wpływu wzrostu PKB na stopę bezrobocia w województwach w latach 1995-2006. Wyniki badania są następujące: po pierwsze, stopa bezrobocia wzrosła / spadła najszybciej w tych województwach, w których zostały one utworzone wcześniej na wysokim poziomie, a po drugie, wysokiemu wzrostowi PKB zwykle towarzyszy niski wzrost bezrobocia. Oznacza to, że przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polska jest wystarczająco stabilne i zależy od przestrzennego zróżnicowania wzrostu gospodarczego.
EN
The article includes analysis results of the GDP growth rate influence on unemployment rates in voivodships in years 1995-2006. Results of the study are as follows: firstly, unemployment rates increased/decreased the most quickly in these voivodships where they were prior formed on a high level, and secondly, high GDP growth rates are usually accompanied, ceteris paribus, by low increases of unemployment rates. This means, that the spatial diversification of unemployment in Poland is stable enough stable, and depends on spatial diversification of the economic growth. (original abstract)
Year
Issue
Pages
41-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
References
 • Adamczyk A. (2005), Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W. (2006), Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 • Krajewska A. (red.) (2007), Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E. (red.) (2008), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Rogut A. (2008), Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy, [w:] Kwiatkowski E. (2008).
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2000), Regionalne struktury pracujących a odpływy z bezrobocia do zatrudnienia, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2000), Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition, "International Review of Economics and Business", vol. XLVII, No. 2.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2007), Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2004, "Ekonomista", nr 4.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2009), Polski rynek pracy wobec wyzwań rozwojowych, [w:] Płowiec U. (2009).
 • Misiak T., Sulima A., Tokarski T. (2009), Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji lokalnej?, opracowanie przygotowane na konferencję Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, czerwiec.
 • Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw Hills, New York etc.
 • Płowiec U. (red.) (2009), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Radziwiłł A. (1999), Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, "Studia i Analizy CASE", nr 197, Fundacja CASE, Warszawa.
 • Rogut A., Tokarski T. (2000), Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXI.
 • Rogut A., Tokarski T. (2001), Regional Diversity of Wages in Poland in the 90's, "International Review of Economics and Business", December.
 • Rogut A., Tokarski T. (2002), Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, "International Journal of Manpower", vol. 23, No. 1.
 • Rogut A., Tokarski T. (2007), Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, [w:] Krajewska A. (2007).
 • Tokarski T. (2005 a), Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Tokarski T. (2005 b), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Tokarski T. (2006), PKB a rynek pracy w niektórych krajach Europy i Azji, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 • Tokarski T. (2008 a), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Tokarski T. (2008 b), Oszacowania regionalnych funkcji produkcji, [w:] Kwiatkowski E. (2008).
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M. (1999), Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 • Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne (2000), materiały pokonferencyjne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000167905296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.